Korrigering av feil i Prop. 1 LS (2013-2014) Skatter, avgifter og toll 2014

Korrigering av feil i Prop. 1 LS (2013-2014)

Prop. 1 LS (2013-2014) inneholder dessverre noen feil som det bes tatt hensyn til i arbeidet med finanskomiteens innstilling.

Innholdsfortegnelsen:
I innholdsfortegnelsen til kapittel 6.2 framgår at forslag til vedtak står på side 344. Det korrekte er side 334.

Side 49:
I figur 2.7 står det “Prosent” i overskriften. Det skal strykes. Aksene er målt i tusen kroner, som angitt under figuren.

Side 50:
I tabell 2.1 er fortegnet feil for alle verdier av effektiv marginalsskattesats (fjerde kolonne). Alle verdiene skal være positive, ikke negative.

Side 168:
I tabell 7.1 står det “Avgiftssats 2012” øverst i annen kolonne fra venstre. Dette er feil og skal være “Avgiftssats 2013”.

Side 284:
Under punkt 22.2 i første setning in fine refereres det til ligningsloven § 13-3 nr. 1. Dette er feil og skal være ligningsloven § 3-13 nr. 1.

Side 332:
Endringene i skattebetalingsloven § 1-1 tredje ledd bokstav c er markert med feil kursivering. Endringene skal kursiveres som følger:
c) tvangsmulkt etter § 5-16, lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 43, merverdiavgiftsloven § 21-1, ligningsloven § 10-6, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 5a, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 5a og tolloven § 16-16.

Side 333:
Siste punktum på side 333 skal lyde: “Nåværende § 13-5 til § 13-10 blir § 13-7 til § 13-12.”

Side 348:
Under avgiftsgruppe B, varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lenge under 300 cm og bredde under 190 cm, skal satsene lyde “22 pst. av A, 22 pst. av A og 30 pst. av A”. Satsen for NOX-utslipp skal mao. være 30 pst. av A, og ikke 25 pst. av A slik det står i tabellen.


Med hilsen
Siv Jensen