Korrigering av feil i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014)

Feil i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014)

Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013-2014) inneholder dessverre en feil som det bes tatt hensyn til i arbeidet med finanskomiteens innstilling.

Punkt 3.9 Skattlegging av rimelige lån i arbeidsforhold

I avsnitt 4 står det: “Med dette påslaget ville dagens normrente vært 3,0 pst., dvs. fortsatt lavere enn de beste lånerentene, som er om lag 3,5 til 3,8 pst.”

Det korrekte er: “Med dette påslaget ville dagens normrente vært 2,75 pst., dvs. fortsatt lavere enn de beste lånerentene, som er om lag 3,5 til 3,8 pst.”


Med hilsen
Siv Jensen