Likviditetsregler, uvektet egenkapital og pilar II

De viktigste bestemmelsene i CRR/CRD IV-regelverket om nye kapitalkrav for finansinstitusjoner og verdipapirforetak er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter. Det gjenstår imidertid noen bestemmelser i EUs nye regelverk som bør gjennomføres i tiden som kommer.

Kvantitative likviditetsbestemmelser
De nye Basel III-anbefalingene og EUs regelverk inneholder to kvantitative likviditetskrav, et krav til likviditetsbuffer (Liquidity Coverage Ratio, «LCR»), og et krav til stabil finansiering (Net Stable Funding Ratio, «NSFR»). Det følger både av anbefalingene til Baselkomiteen og EU at minstekrav til likviditetsbuffer skal innføres gradvis fra 2015, og minstekrav til stabil finansiering skal innføres fra 2018. Det vises her også til Finanstilsynets egen omtale i høringsnotat 24. januar 2014 om gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk, punkt 8.

Norske banker har for tiden god tilgang på markedsfinansiering. Bankene bør fortsette å benytte den gode situasjonen til å forbedre den langsiktige markedsfinanseringen, og derved forberede seg på de nye kommende kravene. Finanstilsynet har allerede innført krav om rapportering av de kommende likviditetskravene i tråd med Basel III. Finansdepartementet varslet i Nasjonalbudsjettet 2014 at vi vil se nærmere på gjennomføring av de nye likviditetskravene i løpet at første halvår 2014.

EU-kommisjonen skal innen 30. juni 2014 vedta en kommisjonsforordning med utfyllende regler til kravet om likviditetsbuffer. Dette følger av EU-forordning 575/2013 (CRR) artikkel 460 nr.1. Etter det vi er kjent med er kommisjonsforordningen noe forsinket. Kravet til likviditetsbuffer skal innføres gradvis fra 2015, hvorav 60 pst. skal oppfylles fra 2015, 70 pst. fra 1. januar 2016, 80 pst. fra 1. januar 2017 og 100 pst. fra 1. januar 2018. Dette følger av CRR artikkel 460 nr. 2. Medlemslandene kan om ønskelig innføre likviditetsbufferkrav eller andre kvantitative likviditetskrav tidligere enn dette, jf. art. 412 nr. 5. Krav om stabil finansiering skal gjelde fra 2018 i EU. Etter artikkel 413 kan medlemslandene om ønskelig også innføre et slikt krav tidligere enn tidspunktet for innføringen i EU.

Inntil CRR/CRD IV-regelverket er tatt inn i EØS-avtalen, bør vi utforme egne nasjonale regler som så langt det passer svarer til likviditetsregelverket i EUs regelverk. Vi ber Finanstilsynet vurdere hvordan de nye likviditetskravene skal innføres i Norge, og vi ber om at Finanstilsynet utarbeider et høringsnotat og utkast til forskriftsbestemmelser om dette innen utgangen av mai 2015.

Uvektet egenkapitalkrav
Etter Baselkomiteens anbefaling og EUs nye regler legges opp til å innføre et kvantitativt krav til uvektet kjernekapitalandel under pilar I-reglene fra og med 1. januar 2018. Det pågår for tiden en vurdering av en rekke beregningstekniske forhold, herunder en tilpasning av definisjonen på uvektet egekapital samt kalibrering av kravet. Etter det vi er kjent med er det ennå ikke tatt standpunkt i EU til hvilket nivå som skal gjelde. Videre er det innført krav om at tilsynsmyndighetene skal vurdere institusjonenes uvektede kjernekapitalandel i pilar II-prosessen, samt at den uvektede kjernekapitalandelen skal offentliggjøres fra 2015.

Etter gjeldende norsk rett skal banker, kredittforetak og morselskap i finansforetak offentliggjøre informasjon om størrelsen på kjernekapital som en andel av verdien av institusjonens eiendeler og ikke balanseførte forpliktelser beregnet uten risikovekting ( uvektet kjernekapitalandel).

Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere når og hvordan et krav til uvektet egenkapitalandel med tilhørende definisjoner skal gjennomføres i Norge, herunder utarbeide et forslag til eventuelle regler innen juni 2015. Vi ber også om en vurdering av hvilket nivå det vil være hensiktsmessig å legge seg på for norske banker, kredittforetak og morselskap i finansforetak, hensyntatt at et slik krav skal fungere som en nedre grense for hvor lavt det risikovektede kapitalkravet kan være. Det bes videre om en vurdering av om et slikt krav bør differensieres etter for eksempel systemviktighet, forretningsmodell mv.

Pilar II
Pilar II i kapitalkravsregelverket er en sentral del av Finanstilsynets tilsyn med finansinstitusjonene, hvor tilsynet blant annet både vurderer institusjonsspesifikk risiko og systemrisiko, og den risikoen som institusjonene representerer for det finansielle systemet. Til nå har det generelt ikke vært praksis verken i EU eller i Norge å offentliggjøre de nasjonale tilsynsmyndighetenes pilar II-vurderinger og pilar II-krav til bankene. Av hensyn til transparens og åpenhet om kapitalkrav ber vi Finanstilsynet vurdere om det vil være hensiktsmessig å offentliggjøre tilsynets pilar II-krav overfor enkeltinstitusjoner i Norge, herunder også om en bør offentliggjøre deler av vurderingene knyttet til dette. Det bes videre om en vurdering av utviklingen av praksis internasjonalt og i andre EU-land. Vi ber om en slik vurdering innen juni 2015.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør

Gjenpart: Norges Bank