Delegasjon av departementets myndighet etter finansforetaksloven til Finanstilsynet

Stortinget vedtok 7. april 2015 ny lov om finansforetak og finanskonsern, som ble sanksjonert 10. april 2015. Loven trer i kraft 1. januar 2016.

Finansdepartementet delegerer herved til Finanstilsynet departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter de bestemmelser som er angitt nedenfor.

Delegasjon av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, herunder også dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal Finanstilsynet forelegge saken for Finansdepartementet. Det presiseres at saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal oversendes departementet for avgjørelse etter saksforberedelse. Delegasjon av myndighet gjelder heller ikke myndighet til å fatte vedtak som gjelder institusjoner av særlig betydning.

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern

- § 2-5 tredje ledd annet punktum: Kompetanse til å gjøre unntak fra første og annet ledd om at valutavirksomhet bare kan drives av foretak som nevnt, og hva som regnes som valutavirksomhet

- § 2-10 tredje ledd bokstav c: Fastsette et annet maksimalbeløp ved enkeltvedtak

- § 2-10 fjerde ledd annet punktum: Gjøre unntak for virksomhet som omfattes av tredje ledd

- § 3-2 første ledd: Gi tillatelse, godkjennelse og samtykke etter loven og å sette vilkår for slik tillatelse, herunder:

 • gi konsesjoner som nevnt i §§ 2-7 til 2-18,
 • gi tillatelse til at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i annen EØS-stat etter § 4-1 første ledd,
 • gi tillatelse til at finansieringsforetak etablerer filial i annen EØS-stat etter § 4-2 femte ledd,
 • gi tillatelse til at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen etter § 4-4 første ledd,
 • gi tillatelse til at finansforetak etablerer filial i en stat som ikke omfattes av EØS – avtalen etter § 4-4 annet ledd,
 • gi tillatelse til at finansforetak erverver eierandel på ti prosent eller mer i et finansforetak i en stat som ikke omfattes av EØS-avtalen etter § 4-4 tredje ledd første punktum,
 • gi tillatelse til at finanskonsern hjemmehørende utenfor Norge etablerer datterforetak her i riket etter § 5-1 første ledd første punktum,
 • at finansforetak som har hovedsete i fremmed stat, etablerer og driver virksomhet gjennom filial her i riket etter § 5-6 første ledd

- § 3-3 tredje ledd første punktum: Gjøre unntak fra kravet om offentlig tegning av aksjekapitalen ved kapitalforhøyelse

- § 3-3 tredje ledd annet punktum: Samtykke til at hele aksjekapitalen blir tegnet av foretak i et finanskonsern som banken eller forsikringsselskapet skal inngå i

- § 3-4 femte ledd annet punktum: Samtykke til lavere samlet startkapital

- § 3-4 femte ledd tredje punktum: Gi tillatelse selv om kravene i første til femte ledd ikke er oppfylt, dersom den inneholder vilkår om at tillatelsen ikke trer i kraft før kapital lik minstekravet er registrert innbetalt

- § 3-7 første ledd: Endre, tilbakekalle eller sette nye vilkår for tillatelser som er gitt av Finanstilsynet

- § 3-7 annet ledd: Gjøre unntak fra plikten til å avvikle foretaket slik at deler av virksomheten kan videreføres

- § 4-3 første ledd tredje punktum: Grensekryssende virksomhet i annen EØS-stat. Fastsette at meldeplikt skal gjelde

- § 5-4 fjerde ledd annet punktum: Gjøre unntak fra § 5-4 når virksomheten er underlagt regler i hjemstaten som regulerer samme forhold

- § 5-5 femte ledd annet punktum: Gjøre unntak fra tredje og fjerde ledd når virksomheten er underlagt regler i hjemstaten som regulerer samme forhold

- § 5-7 fjerde ledd annet punktum: Gjøre unntak fra § 5-7 dersom det etter lovgivningen i hjemstaten gjelder tilsvarende regler for virksomheten

- § 6-1 annet ledd jf. §§ 6-3 og 6-4: Tillate erverv av eierandeler i finansforetak som omfattes av § 6-1 første ledd

- § 7-3 første ledd første punktum: Samtykke til annen organisering enn aksjeselskap og allmennaksjeselskap

- § 7-3 første ledd annen punktum: Fastsette vilkår for organisering av foretak

- § 7-10 første ledd: Godkjenne vedtekter og vedtektsendringer

- § 8-4 sjette ledd: Gjøre unntak fra kravet til sammensetning av styret

- § 9-2 tredje ledd: Gjøre unntak fra forbudet mot å inneha verv eller stilling i foretak med forretningsforbindelse med finansforetaket

- § 9-3 tredje ledd: Gjøre unntak fra forbudet mot å delta i næringsvirksomhet

- § 10-3 første ledd: Gjøre unntak fra kravet om innbetaling i penger ved kapitalforhøyelse

- § 10-9 første ledd: Samtykke til å utstede egenkapitalbevis

- § 11-2 tredje ledd annet punktum: Samtykke til konvertering av fremmedkapital til egenkapital

- § 12-1 første ledd: Samtykke til sammenslåing og deling, samt overtakelse og avhendelse av virksomhet, jf. annet ledd første punktum

- § 12-1 annet ledd annet punktum: Avgjøre om avhendelsen eller overdragelsen omfatter en stor del av virksomheten

- § 12-1 tredje ledd: Godkjenne vedtektsendringer ved sammenslåing eller deling

- § 12-8 annet ledd: Gi tillatelse til avvikling av finansforetak og opprettelse av finansstiftelse i forbindelse med avvikling

- § 12-10 første ledd tredje punktum: Gjøre unntak fra reglene om avviklingsstyre

- § 12-19 tredje ledd: Vedta at en stiftelse ikke skal være underlagt finansstiftelsesreglene og ikke være under Finanstilsynets tilsyn

- § 12-19 fjerde ledd: Samtykke til omdanning av stiftelse opprettet før 1. juli 2009 til finansstiftelse

- § 12-20 annet ledd: Godkjenne vedtekter og vedtektsendringer

- § 12-23 første ledd: Godkjenne vedtak om avvikling og sammenslåing

- § 12-27 første ledd: Godkjenne overdragelse av forsikrings- og låneporteføljer

- § 13-2 første ledd: Avgjøre i tvilstilfelle om virksomhet har naturlig tilknytning til den virksomhet tillatelsen omfatter

- § 13-6 fjerde ledd fjerde punktum: Gjøre unntak fra plikten til å ha risikoutvalg

- § 13-6 syvende ledd annet punktum: Fastsette høyere kapitalkrav eller andre virksomhetsbegrensninger for å sikre at ansvarlig kapital er i samsvar med institusjonens risikoeksponering

- § 13-9 tredje ledd annet punktum: Gjøre unntak og sette vilkår for unntak, fra reglene om eierandeler i foretak som driver annen virksomhet

- § 17-1 første ledd første punktum: Tillate etablering av finanskonsern og utvidelse av finanskonsern ved at det etableres konsernforhold, herunder

 • tillate at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i annen EØS-stat etter § 4-1 første ledd,
 • at norsk finansforetak etablerer eller erverver finansforetak som datterforetak i stat som ikke omfattes av EØS-avtalen etter § 4-4 første ledd og
 • tillate erverv som medfører at finansforetak etablert her i riket blir datterforetak av finansforetak hjemmehørende utenfor Norge etter § 5-1 første ledd annet punktum

- § 17-3 første ledd: Tillate etablering av holdingforetak i finanskonsern

- § 17-4 første ledd: Tillate inngåelse av samarbeidsavtale om å opprette konserngruppe mellom gjensidige forsikringsforetak, eller en sparebank og et gjensidig forsikringsforetak

- § 17-7 annet ledd: Tillate at andre foretak enn nevnt i første ledd kan inngå i finanskonsern

- § 17-8 annet ledd første punktum: Godkjenne organisering av finanskonsern

- § 17-8 tredje ledd annet punktum: Gjøre unntak fra kravet i første punktum om at morselskapet skal være et holdingforetak dersom et finanskonsern omfatter både bank og forsikringsforetak

- § 17-9 første ledd: Samtykke til endring av organiseringen av et finanskonsern

- § 17-11 første ledd: Tillate samarbeid mellom finansforetak og sette vilkår

- § 17-11 fjerde ledd annet punktum: Avgjøre om en samarbeidsavtale omfattes av første eller annet ledd

- § 17-12 første ledd: Gi tillatelse til etablering av samarbeidende gruppe

- § 17-13 annet ledd annet punktum: Gjøre unntak fra kravet om forholdsmessig konsolidering av eierandeler på mindre enn 10 prosent i andre foretak enn kredittforetak

- § 18-1 åttende ledd: Fastsette at paragrafen skal gjelde for eierforetak som nevnt i § 17-6 første ledd bokstav c

- § 18-3 tredje ledd: Tillate høyere konsernbidrag

- § 18-4 annet ledd: Samtykke til at forsikringsforetak yter lån til eller stiller garanti for annet foretak i samme konsern

- § 19-3 tredje ledd tredje punktum: Godkjenne vedtekter for sikringsfondet

- § 22-2 første ledd: Gi pålegg om opphør av forhold som er i strid med loven og sette frist for å bringe forholdet i samsvar med pålegget

- § 22-2 annet ledd første punktum: Ilegge tvangsmulkt dersom pålegg ikke blir etterkommet

- § 22-2 tredje ledd: Treffe vedtak om pålegg eller forbud ved brudd eller forventet brudd på reglene om forsvarlig og betryggende forvaltning av finansforetaket

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å opprettholde den konsesjonspraksis som departementet har etablert, og herunder særlig ta hensyn til departementets bruk av vilkår.

Finanstilsynet skal på halvårlig basis oversende Finansdepartementet en rapport om utøvelse av delegert myndighet innenfor de ulike områdene, inkludert en redegjørelse for innholdet i den enkelte sak, herunder begrunnelsen for hvorfor saken ikke er viktig og/eller prinsipiell og ikke gjelder en institusjon av særlig betydning.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør