Krav til likviditetsreserve

Det vises til Finanstilsynets brev 1. juni 2015 vedlagt høringsnotat og utkast til regler om nye likviditetskrav.

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift om endring av CRR/CRD IV-forskriften med regler om et krav til likviditetsreserve (LCR) for banker, kredittforetak og holdingselskaper i finanskonsern som ikke er forsikringskonsern, samt endring i forskrift om forsvarlig likviditetsstyring.

I Finanstilsynets utkast til forskrift ble det foreslått å innta regler om grunnlag for beregningen av likvide eiendeler i LCR, utbetalinger i LCR og innbetalinger i LCR som vedlegg til forskriften. Finansdepartementet har besluttet at slike nærmere regler fastsettes av Finanstilsynet. Dette følger av de nye reglene i CRR/CRD IV-forskriften §§ 7-11, fastsatt i dag.

Finansdepartementet ber Finanstilsynet fastsette slike nærmere regler. Det har i høringen kommet enkelte innspill til utformingen av disse. Det bes om at Finanstilsynet vurderer høringsinnspillene i forbindelse fastsettelsen av slike regler.

Videre ber departementet om at Finanstilsynet vurderer om det skal stilles et krav til LCR i signifikante valutaer, herunder norske kroner. Vi ber om en slik vurdering innen utgangen av august 2016.

Finansdepartementet legger for øvrig til grunn at Finanstilsynet vurderer behovet for LCR i signifikante valutaer i pilar II- for de enkelte institusjoner.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør