Prop. 1 S (2015–2016) for Finansdepartementet – retting av feil

Med dette vil jeg opplyse om tre feil i Prop. 1 S (2015–2016) for Finansdepartementet:

1. Pkt. 2.2 Skatte- og avgiftsforvaltninga, underpunkt 2.2.2, avsnittet Særavgiftsforvaltning, side 16.

I tredje punktum angis fire hovedkategorier særavgifter. Som nr. 4) står det «utsleppsavgifter, som avgift på sluttbehandling av avfall og avgifta på utslepp av NOx.

Avgiften på sluttbehandling er opphevet. Etter 4) skulle det derfor bare ha stått: «utsleppsavgifter, som avgifta på utslepp av NOx.»

2. Kap. 1618 Skatteetaten – bevilgningstabell, side 87

I tabellen er det for post 01 Driftsutgifter, angitt 5 544 800 tusen kroner for 2016 – rett beløp skal være 5 540 200 tusen kroner. Kapittelsummen er også blitt feil – det står 6 225 900 tusen kroner, mens rett beløp skal være 6 221 300 tusen kroner.

Både under forslag til vedtak på side 144 og andre steder i proposisjonen der disse post- og kapitteltallene brukes, er riktige tall brukt.

3. Kap. 1618 Skatteetaten, hovedavsnittet Sentrale utfordringar og tiltak, underavsnitt Modernisering av systema for forskotutskriving og skatteutrekning (SOFUS), side 100

Siste avsnitt avsluttes slik: «Det vert òg foreslått at SAFIR-prosjektet skal handtere forenklingar og forbetringar i kontraktsregisteret til Skatteetaten. Dette ligg utanfor kostnadsramma for prosjektet, og det er difor sette av 12 mill. kroner ekstra til dette arbeidet.»

Det skulle her ha stått SOFUS-prosjektet, ikke SAFIR-prosjektet.

Med hilsen

Siv Jensen