Solvens II: Behandling av engasjementer med kommuner mv.

Solvens II-regelverket kan innebære vesentlig høyere kapitalkrav for engasjementer med norske kommuner mv. enn gjeldende regelverk. Slike engasje­menter skal etter Solvens II-regelverket enten behandles som engasjementer med staten eller som engasjementer med vanlige foretak uten kredittrating.

Norske myndigheter har ved flere anledninger tatt til orde for en mellomløsning for kommune­engasjementer, slik som i CRR/CRD IV-regelverket, jf. bl.a. brev 29. august 2014 fra finansministeren til tidligere kommisær Barnier (kopi vedlagt).

Finanstilsynet kan etter Solvens II-forskriften § 53 fastsette forskrift som tilsvarer reglene i kommisjons­forordning (EU) 2015/35 (Solvens II-forordningen) med nødvendige tilpasninger. Departementet ber om at Finanstilsynet ved fast­settelse av slik forskrift behandler engasjementer med norske kommuner mv. slik at det oppnås en mellomløsning i tråd med løsningen skissert i brevet 29. august 2014.

Departementet vil komme tilbake til saken etter at de aktuelle rettsaktene er innlemmet i EØS-avtalen.

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                              Per Øystein Eikrem
                                                                                avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg: Kopi av brev 29. august 2014 til kommisær Barnier