Statens pensjonsfond utland - Investeringer og virkemiddelbruk i kullselskaper mv.

I Meld. St. 21 (2014-2015) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 var det en bred omtale av SPUs investeringer og virkemiddelbruk i kull- og petroleumsselskaper. Omtalen omfattet råd fra en ekspertgruppe, høringsuttalelser fra den påfølgende høringen av gruppens rapport samt departementets vurderinger.

Les brevet i pdf