Uvektet kapitalandel

Det vises til Finanstilsynets brev 26. juni 2015 med redegjørelse for gjeldende regler om uvektet kapitalandel, norske bankers uvektede kjernekapitaldekning samt tilsynets vurdering av hvordan og når et krav til uvektet kapitalandel for banker bør gjennomføres i Norge.

Etter Baselkomiteens anbefaling og EUs nye regler legges det opp til å innføre et kvantitativt krav til uvektet kjernekapitalandel under pilar I-reglene fra og med 1. januar 2018. Det pågår nå et arbeid for å beregne nivå og utarbeide definisjoner mv. for det kravet som skal innføres for uvektet kjernekapitalandel. Et krav til uvektet kjernekapitalandel, slik det er foreslått av Baselkomiteen og slik EU legger opp til, vil gjelde som et supplerende kapitalkrav, og er ikke ment å erstatte kapitaldekningskravet som beregnes av risikovektet balanse mv., eller nåværende regler om det såkalte Basel I-gulvet. 

Samtidig pågår det også et arbeid i Baselkomiteen med forslag til endringer i beregningsgrunnlaget for kredittrisiko for banker som benytter standardmetoden, samt forslag til en ny gulvregel for kapitalkrav (i nevneren) basert på den reviderte standardmetoden. Arbeidet kan bidra til styrkede internasjonale kapitalkrav, og slik at dagens Basel I-gulv vil kunne bli erstattet. Dette er også i tråd med EUs regelverk som tilsier at nåværende regler om Basel I-gulv trolig vil bli videreført gjennom en ny gulvregel som varslet av Baselkomiteen.

Både USA og Storbritannia er i ferd med å innføre krav til uvektet kapitalandel, som et supplerende krav til kapitaldekningskravet. Riksbanken anbefaler at det innføres et krav til uvektet kapitalandel for svenske banker på 4 pst. fra 2016, og som økes til 5 pst. fra 2018. Informasjon fra Finanstilsynet tilsier at de fleste norske banker per i dag vil oppfylle et slikt krav. Innføring av et uvektet kjernekapitalkrav/egenkapitalkrav som beregnes på en entydig måte, vil kunne gi et verdifullt supplement i vurderingen av kapitalstyrken til de ulike banker som opererer i Norge.

For å forberede mulig gjennomføring av kommende nytt regelverk ber vi om at Finanstilsynet utarbeider et forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet kapitalandel, herunder definisjoner av teller og nevner i kapitalbrøken. Vi ber også om en vurdering av hvilket nivå det vil være hensiktsmessig å legge seg på for norske banker, kredittforetak og morselskap i finansforetak, herunder ev. differensiering mellom disse, gitt at et uvektet kapitalkrav innføres uten at det erstatter andre kapitalkrav.

Vi ber om forslag innen utgangen av mars 2016.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør