Brev av 17. mars: Pilar II i kapitalkravsregelverket

Det vises til Finansdepartementets brev 15. januar 2016 og Finanstilsynets brev 15. februar 2016 med merknader til departementets vurderinger.

Departementet har merket seg følgende:

Finanstilsynet er enig med departementet i at hensynet til transparens og forutsigbarhet må ivaretas i pilar II-prosessen, samtidig som tilsynets pilar II-vurderinger må innebære bruk av skjønn.

Finanstilsynet er videre enig i at pilar II-krav ikke skal dekke risikoer som allerede er dekket i pilar I-kravet.

Finanstilsynet påpeker at det i EU er varierende praksis mht. offentliggjøring av pilar II-vurderinger og pilar II-krav. Tilsynet har også vist til en uttalelse fra EBA 16. desember 2015 om at myndighetene bør vurdere å pålegge foretakene å offentliggjøre pilar II-krav, eller i det minste ikke oppfordre foretakene til ikke å offentliggjøre slike krav.

Finanstilsynet foreslår på denne bakgrunn at det tas inn krav i finansforetaksloven om at foretakene selv skal offentliggjøre «pilar 2-kravet».

Finanstilsynet opplyser også at tilsynets vurdering av bankens kapitalbehov i den såkalte SREP-tilbakemeldingen (Supervisory review and evaluation process), ikke er et enkeltvedtak. Denne vurderingen er derfor, etter tilsynets syn, ikke et formelt krav som foretaket må innrette seg etter. Tilsynet opplyser videre at de, hvis foretaket ikke innretter seg som skissert i SREP-tilbakemeldingen, vil vurdere om det er nødvendig å gi et pålegg.

Pilar II-prosessen er en sentral del av Finanstilsynets tilsyn med de enkelte finansinstitusjoner, og det er viktig at tilsynet stiller krav til bankene for å sikre at de er tilstrekkelig solide. Departementet mener, ut fra bl.a. hensynet til notoritet og krav til begrunnelse, at pilar II-krav bør utformes som rettslig bindende krav i form av enkeltvedtak. Dette omfatter kvantifiserte pilar II-påslag i Finanstilsynets SREP-tilbakemeldinger. Finansdepartementet legger til grunn at slike enkeltvedtak normalt vil være offentlige. Vurderinger om fremtidig kapitalbehov utover kvantifiserte pilar II-påslag vil normalt inngå i den løpende dialogen Finanstilsynet har med de enkelte bankene.

Det følger allerede av regelverket for verdipapirmarkedet at foretak som har utstedt noterte instrumenter, har plikt til å offentliggjøre kursrelevant informasjon. Det har hittil vært noe usikkerhet om dette også omfatter tilsynets SREP-tilbakemeldinger. Som nevnt over legger departementet til grunn at Finanstilsynet selv vil offentliggjøre sine egne vedtak om pilar II-krav.

Finanstilsynet har anført at departementets lovforståelse mht. automatiske restriksjoner ikke vil være i tråd med EBAs vurdering i uttalelsen 16. desember. Etter gjeldende norsk rett inntrer automatiske restriksjoner ved brudd på pilar I-kravene. Dette er imidlertid ikke til hinder for at Finanstilsynet, med hjemmel i finansforetaksloven § 14-6, treffer vedtak om restriksjoner ved brudd på totale kapitalkrav.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella Elisa Wassiluk
avdelingsdirektør