Søknad om oppheving/endring av konsesjonsvilkår

Det vises til søknad fra advokatfirmaet Wiersholm 26. september 2014 på vegne av Pareto Bank ASA om oppheving eller endring av to av konsesjonsvilkårene som er satt for bankens tillatelse. Det vises videre til Finanstilsynets tilrådning til Finansdepartementet 17. august 2015 samt til øvrig korrespondanse i saken.

Pareto Bank ASA fikk 1. november 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1962 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. Som vilkår for tillatelsen ble det blant annet satt at

    «f) Pareto AS skal ikke inneha større eierandel i banken enn 15 prosent.
    g) Pareto AS, eiere av selskaper i Pareto-konsernet, ledende ansatte i banken og ledende ansatte i selskaper i Pareto-konsernet skal samlet ikke inneha større eierandel i banken enn 20 prosent.»

Pareto Bank søkte ved brev 26. september 2014 om at disse to vilkårene oppheves eller endres slik at kretsen som skal konsolideres med Pareto AS hva angår eierandel i banken, snevres inn (vilkår g), og at Pareto AS’ eierandel skal kunne økes til inntil 29,99 prosent (vilkår f). I søknaden er det bl.a. vist til at ledende ansatte i banken skal konsolideres med Pareto AS (vilkår g), og at begrensningen på 20 prosent eierskap da fører til at banken ikke kan benytte aksjer ved avlønning av sine ledende ansatte, jf. forskrift 1. desember 2010 nr. 1507 om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. § 4. I søknaden er det også anført at det ikke er behov for å konsolidere bankens ledende ansatte med Pareto AS. Det vises til at Pareto Bank ASA ikke er en del av Pareto-konsernet, og at banken opererer uavhengig av konsernselskapene. Advokatfirmaet Wiersholm viser videre til at ledende ansatte og deleiere i Pareto-konsernet ikke har personlig eller annen tilknytning til Pareto Bank ASA, og derfor ikke bør inngå i den kretsen som skal konsolideres med Pareto AS hva angår eierandel i banken.

Advokatfirmaet Wiersholm anfører videre at EØS-retten (direktiv 2007/44/EF) ikke hjemler eierprøving ved 25 prosent. I søknaden vises det også til at Pareto Bank ASA er den eneste norske banken hvor eierbegrensningen for største aksjonær er satt til 15 prosent, og at det derfor vil være usaklig forskjellsbehandling å opprettholde konsesjonsvilkårene uendret.

1. Finanstilsynets tilråding

Finanstilsynet tilrår i brev 17. august 2015 at vilkår g) justeres slik at det bare omfatter ledende ansatte i banken som er ansatt i Pareto AS, eller som har en annen nær tilknytning til Pareto AS. Finanstilsynet viser i tilrådningen til «de utfordringer banken møter knyttet til regelverket om godtgjørelsesordninger og den utviklingen Pareto-konsernet og Pareto Bank har gjennomgått siden etableringen av banken. Finanstilsynet har også vist til endring i et tilsvarende vilkår satt for tillatelsen til Komplett Bank, jf. Finansdepartementets brev 6. mars 2014.

For øvrig mener Finanstilsynet at vurderinger knyttet til Paretos eierandel i banken (vilkår f) må gjøres på bakgrunn av en konkret søknad fra selskapet. Pareto AS søkte 8. oktober 2015 om tillatelse til å øke sin eierandel i Pareto Bank ASA fra 15 prosent til 29,99 prosent.

2. Departementets vurdering

Finansdepartementet slutter seg i hovedsak til Finanstilsynets vurdering og tilrådning i saken. Finansdepartementet har på denne bakgrunn kommet til at vilkår g) i Pareto Bank ASA sin tillatelse endres slik Finanstilsynet har foreslått. Finansdepartementet deler for øvrig Finanstilsynets vurdering av at eiere og ledende ansatte i selskaper i Pareto-konsernet fortsatt bør konsolideres med Pareto AS, bl.a. under henvisning til selskapsstrukturen og den omfattende virksomheten konsernet driver.

Finansdepartementet viser for øvrig til at departementet i dag har godkjent at Pareto AS øker sin eierandel i Pareto Bank ASA fra 15 til (inntil) 20 prosent, jf. vedlagte kopi av vedtaket. Finansdepartementet legger til grunn at prosentandelen i vilkår f) og vilkår g) justeres i tråd med dette, slik at det fremgår av at Pareto AS ikke kan ha større eierandel i banken enn 20 prosent (vilkår f) og at den konsoliderte eierandelen ikke kan utgjøre mer enn 25 prosent (vilkår g). Finansdepartementet viser for øvrig til finansforetakslovens § 6-5 om konsolidering av eierandeler.

I medhold av forvaltningsloven § 35 første ledd omgjøres Finansdepartementets vedtak 1. november 2007 slik at vilkår f) og g) nå skal lyde:

    «f) Pareto AS skal ikke inneha større eierandel i banken enn 20 prosent.
    g) Pareto AS, eiere av selskaper i Pareto-konsernet, ledende ansatte i banken som er ansatt i Pareto AS eller som har annen nær tilknytning til Pareto AS, samt ledende ansatte i Pareto-konsernet, skal samlet ikke inneha større eierandel i banken enn 25 prosent.»

Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages inne tre uker, jf. lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Eventuell klage fremsettes for Finansdepartementet.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland   e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Gjenpart:

  • Finanstilsynet
  • Pareto AS