Utrykt vedlegg til Prop. 121 LS

Overenskomst om tollfri markedsadgang for informasjonsteknologivarer.

I Prop. 121 LS (2015-2016) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga er det i forslaget til tollvedtak § 6 vist til revidert vareliste til Overenskomst om tollfri markedsadgang for informasjonsteknologivarer. Som det fremgår av proposisjonen er listen ikke inntatt i den trykte versjonen av proposisjonen, men følger som utrykt vedlegg. Det er praktiske grunner til dette, blant annet at listen er relativt omfangsrik. Forslaget som henviser til produktlisten har heller ikke provenymessig betydning, ettersom de aktuelle varene allerede er tollfrie etter gjeldende tolltariff.

Vedlagt følger en kopi av varelisten. En kopi av listen til bruk for Finanskomiteen er også sendt på e-post til komiteens sekretariat v/Morten Løkken.

Varelisten vil være offentlig tilgjengelig ved at den legges ut på Finansdepartementets hjemmeside sammen med de øvrige budsjettdokumentene.

Med hilsen
Siv Jensen