Etablering av regulatorisk sandkasse for fintech

Ved behandlingen av Finansmarkedsmeldingen 2018 (Innst. 371 S (2017-2018)) ba Stortinget regjeringen om å etablere en regulatorisk sandkasse for fintech underlagt Finanstilsynet innen utgangen av 2019.

Regulatoriske sandkasser i ulik form har blitt etablert i flere land, herunder Storbritannia og Danmark. I regulatoriske sandkasser gis utvalgte virksomheter mulighet til å teste ut bestemte produkter, teknologier eller tjenester på et begrenset antall kunder, og i en begrenset tidsperiode under tett oppfølging av tilsynsmyndigheten. Virksomhetene som tas opp i sandkassen, må oppfylle en rekke fastsatte kriterier. Et eventuelt konsesjons­krav for virksomheten vil gjelde også innenfor sandkassen. Tilsyns­myndigheten kan lempe på enkelte krav ut i fra prinsippet om forholdsmessighet dersom det relevante regelverket åpner for det.

Finansdepartementet ber om at Finanstilsynet etablerer en regulatorisk sandkasse, som del av et bredere informasjons- og veiledningsinitiativ. Det skal åpnes for søknader om deltagelse i den regulatoriske sandkassen senest 31. desember 2019, men gjerne før den tid dersom det er praktisk mulig. Vi ber om at Finanstilsynet i arbeidet med å etablere sandkassen har dialog med og henter inn synspunkter fra representanter for potensielle brukere, herunder Finans Norge og IKT-Norge. Finanstilsynet bes også om å innhente vurderinger fra Konkurransetilsynet, Forbrukertilsynet og Datatilsynet i arbeidet.

Formålet med å etablere en regulatorisk sandkasse i Norge er tredelt. For det første vil en regulatorisk sandkasse kunne bidra til å øke innovative virksomheters forståelse av de regulatoriske kravene som stilles, og hvordan eksisterende regelverk får anvendelse på nye forretningsmodeller, produkter og tjenester. For det andre vil en regulatorisk sandkasse kunne bidra til å øke Finanstilsynets forståelse av nye teknologiske løsninger i finansmarkedet, og gjøre det lettere å identifisere potensielle risikoer på et tidlig stadium. For det tredje vil muligheten for å kunne teste nye produkter og tjenester i liten skala under tett oppfølging fra Finanstilsynet, i seg selv kunne bidra til økt teknologisk innovasjon og flere nye aktører i markedet for finansielle tjenester.

Som del av EU-kommisjonens handlingsplan for fintech har Kommisjonen bedt de europeiske tilsynsmyndighetene om å vurdere informasjons- og veiledningstiltakene for fintech som har blitt iverksatt i medlemslandene i EU, identifisere beste praksis og gi retningslinjer der det er hensiktsmessig. En rapport fra tilsynsmyndighetene om dette arbeidet vil legges frem innen utløpet av 2018. På bakgrunn av arbeidet til tilsyns­myndighetene vil Kommisjonen legge frem en rapport i første kvartal 2019 om beste praksis for regulatoriske sandkasser. Finanstilsynet bes om å se hen til de europeiske tilsynsmyndighetenes vurderinger og EU-kommisjonens rapport i det videre arbeidet med å etablere en regulatorisk sandkasse. Det vil også være naturlig at Finanstilsynet ser hen til de regulatoriske sandkassene som har blitt etablert i Storbritannia og Danmark.

Etter Finansdepartementets vurdering bør det fastsettes klare vilkår for opptak til den regulatoriske sandkassen, herunder at prosjektet kan gi fordeler for forbrukere eller det finansielle systemet som helhet, at prosjektet kan bidra til teknologisk innovasjon og representerer noe genuint nytt, og at testing i en regulatorisk sandkasse er ansett å være avgjørende for at prosjektet skal kunne realiseres. Nytteverdien for Finanstilsynets egen kompetanse og øvrige virksomhet bør tillegges vekt i utvelgelsen av prosjekter. Etter departementets vurdering trenger ikke den regulatoriske sandkassen være forbeholdt konsesjonsbelagt virksomhet. Finanstilsynet kan vurdere å åpne opp for at foretak som ønsker å tilby tjenester og produkter til foretak under tilsyn, også kan søke om opptak, under forutsetning av at det inngås et samarbeid med et foretak under tilsyn om det aktuelle sandkasseprosjektet.

Både ressurshensyn og et begrenset omfang av prosjekter som kan være egnet for en regulatorisk sandkasse, tilsier etter Finansdepartementets vurdering at sandkassen kun vil være aktuell for et fåtall virksomheter. For de fleste virksomheter vil andre former for vei­ledning fra Finanstilsynet være tilstrekkelig for at virksomheten kan innrette sine produkter eller tjenester etter de regulatoriske kravene som stilles. Etter Finans­departementets vurdering bør en regulatorisk sandkasse derfor etableres som en integrert del av informasjons- og veiledningsarbeidet overfor fintech-virksomheter. Den regulatoriske sand­kassen, og Finanstilsynets informasjons- og veiledningsarbeid generelt, bør etter Finans­departementets vurdering organiseres slik at erfaringene fra dialogen med virksomhetene og testingen i den regulatoriske sandkassen nyttiggjøres i den bredere tilsynsvirksomheten. For å sikre at deltagelse i den regulatoriske sandkassen ikke inne­bærer konkurransefortrinn, bør Finanstilsynet så langt som mulig, på en hensikts­messig måte synliggjøre og formidle regulatoriske og tilsynsmessige problem­stillinger som er identifisert gjennom sandkassen.

Opptak til sandkassen bør skje i puljer, for eksempel på halvårig basis, for å sikre god kontroll med ressursbruk og –behov, og fleksibilitet til å justere ordningen etter hvert som en får mer erfaring.

Vi ber om at Finanstilsynet orienterer Finansdepartementet om arbeidet senest 15. mars 2019, slik at departementet kan orientere Stortinget i Finansmarkedsmeldingen 2019.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

 

                                                                                                     Siren Solhaug

                                                                                                    avdelingsdirektør