Fondskonto og fritaksmetode

Vi viser til e-post av 23. mars i år med spørsmål om bruk av fritaksmetoden når aksjeselskaper investerer i fondskonto.

Henvendelsen gjelder de nye skattereglene for fondskonto som er vedtatt, og som trer i kraft fra og med inntektsåret 2019.

En fondskonto er et kombinert investerings- og forsikringsprodukt som først og fremst er tilpasset personlige investorer/forsikringstakere. Det kan imidlertid også tenkes at produktet tilpasses investorer/forsikringstakere som er selskaper. Dersom et selskap investerer i fondskonto og forsikringselementet ikke tilfredsstiller bestemte grenser, skal skattlegging skje tilsvarende som når et selskap investerer i verdipapirfond. Fritaksmetoden kan da få anvendelse når vilkårene ellers er oppfylt. Dette følger av skatteloven § 10-20 tiende ledd.

Med hilsen
Jon Tingvold e.f.
avdelingsdirektør

Tom Venstad
fagdirektør

 

Gjenpart: Skattedirektoratet