Forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finansdepartementet viser til at Finanstilsynet 7. juni 2017 fastsatte retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Departementet viser videre til at Finanstilsynets kartlegging har vist manglende etterlevelse av retningslinjene.

Retningslinjene skal bidra til en forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, og tar blant annet utgangspunkt i finansforetakslovens regler om god forretningsskikk. Finansdepartementet er kjent med at Finanstilsynet vil følge opp etterlevelsen blant annet gjennom stedlige tilsyn.

Departementet ber om at Finanstilsynet starter opp arbeidet med å utarbeide utkast til forskrift som fastsetter nærmere krav til finans­foretakenes utlånspraksis i tråd med retningslinjene. Arbeidet bør ta hensyn til Finanstilsynets videre oppfølging av retningslinjene, samt den samlede virkemiddel­bruken på området.

Finansdepartementet ber om at Finanstilsynet oversender utkast til forskrift og tilhørende høringsnotat innen 1. september 2018.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør