Oppdrag om utarbeidelse av høringsnotat

Stortinget vedtok 16. mars 2018 lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker).

Lovvedtakene er basert på departementets forslag i Prop. 159 L (2016-2017), og gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs krisehåndterings­direktiv, og forventede EØS-regler som svarer til EUs innskuddsgarantidirektiv. Lovene ble sanksjonert av Kongen i statsråd 23. mars 2018, og trer i kraft 1. januar 2019.

Endringene i finansforetaksloven gjennomfører de sentrale reglene i direktivene, men det er en rekke mer detaljerte direktivbestemmelser som er forutsatt fastsatt i forskrift, se bl.a. kapittel 3.2 i proposisjonen. I tillegg vil det være behov for å gjennomføre forventede EØS-regler som svarer til utfyllende nivå 2-rettsakter.

Departementet ber Finanstilsynet utarbeide et høringsnotat med forslag til utfyllende forskriftsregler til de nye lovreglene, samt forestå en alminnelig høring av forslagene. Forskriftsreglene bør blant annet dekke:

  • utfyllende regler til finansforetaksloven kapittel 19 om innskuddsgaranti,
  • utfyllende regler til finansforetaksloven kapittel 20, herunder regler om anvendelsen av forholdsmessighetsprinsippet, gjenopprettingsplaner, krisetiltaksplaner, minstekrav til konvertibel gjeld. mv.,
  • gjennomføring av forventede EØS-regler som svarer til nivå 2-rettsakter fastsatt i medhold av krisehåndteringsdirektivet og innskuddsgarantidirektivet,
  • utfyllende regler til lov om Bankenes sikringsfond, og
  • tilpasning av øvrige regler i gjeldende finansforetaksforskrift kapittel 19 til 21.

Departementet legger til grunn at Finanstilsynet i arbeidet med forskriftsreglene vil se hen til forventede endringer i krisehåndterings­direktivet, se EU-kommisjonens direktivforslag 23. november 2016 nr. 852 om konvertibel gjeld mv.

Vi ber Finanstilsynet oversende endelig forslag til forskriftsregler sammen med oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene til departementet innen 1. november 2018.

 

Med hilsen

 Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør