Dokument 8:160 S (2018-2019)

Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap - anmodning om ytterligere kommentar

Jeg viser til brev 22. oktober 2019 fra finanskomiteen og representanten Une Bastholm, saksordfører for behandlingen av Dokument 8:160 S (2018-2019) Representantforslag om rettferdig skattlegging av internasjonale selskap. Jeg viser også til mitt brev i samme sak 24. juni i år. Det er videre gitt en omtale av det internasjonale samarbeidet for å finne omforente løsninger på utfordringene i den digitaliserte økonomien, og departementets vurdering av dette, i Prop. 1 LS (2019-2020).

I førstnevnte brev vises det til et forslag fra OECD-sekretariat lagt frem 9 oktober i år og at dette forslaget berører representantforslaget i Dokument 8:160 S (2018-2019). Det bes om min kommentar.

Forslaget som ble lagt frem av OECDs sekretariat gjelder Pilar 1 om omfordeling av beskatningsrett i Inclusive Frameworks (IF) arbeid med å finne en internasjonalt omforent løsning knyttet til skattemessige utfordringer ved digitaliseringen av økonomien. Forslaget innebærer et steg fremover i prosessen skissert i arbeidsprogrammet som ble lagt frem i mai i år, hvor det i Pilar 1 forelå tre forslag til løsninger. Forslaget som nå foreligger fra OECD-sekretariatet innebærer at det arbeides videre med ett forslag som bygger på fellestrekkene i de tre forslagene i arbeidsprogrammet og konsentrerer seg om forbrukerrettede virksomheter.

Det er positivt at det internasjonale arbeidet konsentreres om ett forslag i Pilar 1. Dette styrker muligheten for å finne en omforent løsning. Det er videre positivt at det legges opp til at utvinningsindustriene ikke omfattes av forslaget. Grunnrente knyttet til utnyttelse av naturressurser er det rimelig å skattlegge der forekomstene finnes og utvinnes, og ikke i sluttleddet av en verdikjede der konsumentene av de endelige produktene, der naturressursene eventuelt inngår som en råvare, finnes.

Norge deltar gjennom Finansdepartementet i det videre arbeidet i de relevante arbeidsgruppene som utreder forslaget.

Det vil avholdes et konsultasjonsmøte om forslaget i Pilar 1 21-22. november i Paris. Det ventes at det vil sendes ut et forslag i Pilar 2, om tiltak som skal sikre at inntekter skattlegges på et visst minimumsnivå, om kort tid og det planlegges et konsultasjonsmøte om dette i desember.

Målet om å legge frem en rapport med forslag til omforente løsninger for G20 i 2020 ligger fast.

Med hilsen

Siv Jensen