Endringer i bestemmelsene om det produktbaserte kullkriteriet i retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland

I meldingen Statens pensjonsfond 2019 avsnitt 6.3 ble det gjort rede for departementets oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak om det produktbaserte kullkriteriet, jf. Innst. 370 S (2017-2018) og Meld. St. 13 (2017-2018). Departementet gir i meldingen uttrykk for at kriteriets relative terskler ikke bør endres, men at disse suppleres med absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet. Departementet la i meldingen opp til at de absolutte tersklene settes til henholdsvis 20 mill. tonn og 10 000 MW. Ved behandling 12. juni 2019 av Meld. St. 20 (2018-2019) Statens pensjonsfond 2019 sluttet Stortinget seg til departementets vurderinger, jf. Innst. 344 S (2018-2019).

På denne bakgrunn foreslår Finansdepartementet at hovedbestemmelsen om det produktbaserte kullkriteriet i retningslinjene for observasjon og utelukkelse i § 2 annet ledd endres til:

Observasjon eller utelukkelse kan besluttes for gruveselskaper og kraftprodusenter som selv eller konsolidert med enheter de kontrollerer enten:

  1. får 30 pst. eller mer av sine inntekter fra termisk kull,
  2. baserer 30 pst. eller mer av sin virksomhet på termisk kull,
  3. utvinner mer enn 20 millioner tonn termisk kull, eller
  4. har en kraftkapasitet på mer enn 10000 MW fra [forbrenning av] termisk kull.

Det følger av gjeldende § 2 tredje ledd at fremoverskuende vurderinger skal hensyntas. Dette skal fortsatt gjelde, og det foreslås derfor at § 2 tredje ledd endres til:

I vurderingen etter annet ledd skal det også legges vekt på fremoverskuende vurderinger, herunder av eventuelle planer som vil endre nivået på utvinning av eller kraftkapasiteten knyttet til termisk kull, redusere inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til termisk kull og/eller øke inntekts- eller virksomhetsandelen knyttet til fornybare energikilder.

Departementet tar sikte på at endringene kan tre i kraft 1. september 2019.

Departementet ber om Norges Banks merknader innen 1. august 2019.

 

Med hilsen

 

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Iver Berge Vikøren
rådgiver