Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på henvendelse om eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Spørsmål i tilknytning til departementets høringsnotat om forslag til regler for samordning av eiendomsskattesatser ved kommunesammenslåing

Det vises til tidligere kontakt, senest ved e-post fra KS av 28. mai 2019.

KS har stilt spørsmål i tilknytning til departementets høringsnotat om forslag til regler for samordning av eiendomsskattesatser ved kommunesammenslåing. De foreslåtte reglene fastsetter hvordan dette skal gjøres når samordningen krever at skattesatsen(e) økes i en eller flere av kommunene som inngår i sammenslåingen.

Det fremgår av høringsnotatet at reglene foreslås å tre i kraft fra og med 2020, og at «Nye lovregler vil gå foran fastsatte forskrifter om kommunesammenslåing ved eventuell motstrid med hensyn til reguleringen av eiendomsskattespørsmål.»

Videre heter det i høringsnotatet at «Kommunene plikter å samordne skattesatsene på alle eiendomskategoriene som skal være gjenstand for eiendomsskatt i den nye kommunen.» Dette innebærer at eiendom som ikke tidligere har vært gjenstand for eiendomsskatt må verdsettes.

Departementet legger til grunn at eigedomsskattelova § 14 annet ledd, tredje punktum får anvendelse ved første gangs utskriving av eiendomsskatt etter kommunesammenslåing, jf. departementets brev av 6. oktober 1994. Dette innebærer at taksering og utskriving må være avsluttet innen utgangen av juni dette året.

I brev av 31. oktober 1994 har departementet lagt til grunn at kommunesammenslåing gir adgang til å foreta ny alminnelig taksering forut for utløpet av tiårs-fristen i eigedomsskattelova § 8 A-3. I andre sammenhenger har departementet uttalt at slik taksering kan begrenses til eiendommer som ikke tidligere har vært taksert. Ved slik begrenset taksering er det en forutsetning at verdsettelsen tilpasses eksisterende takstnivå.

KS oppfordres til å underbygge sin anførsel om at fristen for taksering av eiendommer som ikke tidligere er verdsatt vil bli for kort i sin høringsuttalelse til departementet.

Frist for høringsuttalelser er 12. juli 2019.

Med hilsen

Ole Todal Jenssen  e.f.
lovrådgiver

                                                                                      Charlotte Sveen
                                                                                      rådgiver