Vurdering av boliglånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 19. juni 2018 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften). Formålet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2018 og skal gjelde frem til 31. desember 2019.

Finansdepartementet ber Finanstilsynet vurdere utviklingen i husholdningenes gjeld og i bolig­prisene, og hvordan boliglånsforskriften har påvirket utviklingen. Vi ber om en vurdering av hvordan forskriften har påvirket bankenes utlåns­praksis og hvilke virkninger de særskilte kravene i Oslo har hatt. Det bes også om en redegjørelse for bankenes bruk av fleksibilitetskvoten, og en vurdering av hvordan ulike grupper av befolkningen, for eksempel ulike alders- og inntektsgrupper, påvirkes av de ulike kravene i forskriften.  

Vi ber om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

Departementet ber Finanstilsynet vurdere om boliglånsforskriften bør videreføres, og i så fall om det er grunnlag for å justere enkeltelementer i forskriften. Herunder ber vi om en vurdering av behovet for justeringer i forskriftens ordlyd i lys av forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.

Vi ber om at et eventuelt forslag om å videreføre regulering av utlån med pant i bolig utformes som et høringsnotat i tråd med utredningsinstruksen.

Vi ber om Finanstilsynets svar innen 10. september 2019.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.

ekspedisjonssjef

 

Siren Solhaug
avdelingsdirektør

 

 

Kopi: Norges Bank