Bankenes tilbud av kontanttjenester

Departementet omtalte bankenes tilbud av kontanttjenester i årets finansmarkedsmelding, jf. kapittel 4.6 i Meld. St. 22 (2019–2020), og pekte der bl.a. på at bankene har fulgt opp vurderingene i den foregående finansmarkedsmeldingen av den lovpålagte plikten til å tilby kontanttjenester. Departementet varslet i meldingen at Finanstilsynet og Norges Bank ville bli bedt om å foreta en ny kartlegging av kontanttilbudet, når løsningene basert på det nye Bits/BankAxept-regelverket (primært Vipps’ «Kontanttjenester i butikk»-tilbud) har virket noen måneder. Kartleggingen vil danne grunnlaget for en ny vurdering av om kontanttilbudet til norske bankkunder kan anses som tilfredsstillende over hele landet, eller om det kan være behov for nærmere regulering av bankenes plikter.

Vi ber Finanstilsynet:

  1. kartlegge bankenes samlede tilbud av kontanttjenester, og herunder vurdere om tilbudet møter ulike kundegruppers forventninger og behov innenfor rammene bl.a. hvitvaskingsregelverket setter, og
  2. vurdere om utviklingen kan innebære behov for nye tiltak eller regelverksendringer.

Vi ber om svar innen utgangen av februar 2021. Vi ber Finanstilsynet utveksle faktagrunnlag og vurderinger med Norges Bank.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                        Marius Østli
                                                        underdirektør

Kopi: Norges Bank