Dokument 8:131 S (2019-2020) - Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om ansettelsen av leder for Oljefondet og Norges Banks omdømme

Jeg viser til brev 26. august 2020 vedrørende Dokument 8:131 S (2019-2020) med følgende forslag fra representanten Bjørnar Moxnes:

  1. Stortinget ber regjeringen sikre at Oljefondet ledes fra Norge.
  2. Stortinget ber Riksrevisjonen gjennomgå regjeringens rolle i ansettelsen av ny leder for Oljefondet, herunder statsrådens myndighetsutøvelse, deltakelse på arrangementet Back to University og andre relevante sider som ligger til Riksrevisjonen å kontrollere.
  3. Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt sentralbanksjefen i saken om ansettelse av Nicolai Tangen har overholdt sine tjenesteplikter.

Nedenfor følger mine kommentarer.

1.

Midlene i Statens pensjonsfond utland (SPU) er det norske folks sparepenger. Bred forankring både av rammeverk og investeringsstrategi er en forutsetning for langsiktig og god forvaltning av midlene. Styringsstrukturen for forvaltningen av SPU må derfor sikre at viktige beslutninger forankres hos fondets eiere, representert ved regjeringen og Stortinget, samtidig som det må være tilstrekkelig delegering av fullmakter til at løpende beslutninger i forvaltningen kan tas nær markedene fondet investeres i.

Finansdepartementet har ansvaret for forvaltningen av fondet. Viktige veivalg forankres i Stortinget. Norges Bank ivaretar den operative gjennomføringen av forvaltningen innenfor et mandat fastsatt av departementet. Leder for NBIM (Norges Bank Investment Management) har ansvaret for den daglige forvaltningen av SPU i Norges Bank og etter instruks og mandat fastsatt av bankens hovedstyre.

I forarbeidene til ny sentralbanklov er det både for sentralbanksjefen, hovedstyret og leder av NBIM uttrykt at det stilles krav til samfunnsforståelse, noe som forutsetter gode kunnskaper om det norske samfunnet, herunder relevante regler, normer og politiske prosesser.

Norges Bank har i ansettelsesprosessen av daglig leder av NBIM lagt til grunn at det daglige arbeidet skal være ved hovedkontoret i Oslo. Jeg viser også til at Finansdepartementet 3. mars i år ba Norges Bank klargjøre at ny leder av NBIM ville ha tilstrekkelig tilstedeværelse i Norge til å ivareta den daglige ledelsen av bankens forvaltning av SPU. Nicolai Tangen tiltrådte som leder av NBIM 1. september og er nå bosatt i Norge.

Samtidig er det viktig at fondet har en global tilstedeværelse for både å forstå markedene det investeres i og å kunne opparbeide seg tillit i disse markedene. Fondet har investeringer i over 9 000 selskaper globalt. NBIM har kontorer i Oslo, London, New York, Singapore og Shanghai og hadde ved årsskiftet 540 ansatte, hvorav 307 arbeidet ved Oslo-kontoret. Hovedstyret, som er øverste ansvarlige organ i Norges Bank for forvaltningsoppgaven banken er tillagt, har sete i Oslo.

Jeg vil vurdere om det er behov for å uttrykke ytterligere forventninger til Norges Bank om at NBIM ledes fra Norge og har sitt tyngdepunkt av ansatte her.

2.

Det er ikke naturlig at jeg kommenterer dette forslaget.

3.

Representantskapet har i Dokument 9:1 (2019-2020) redegjort for organets vurderinger av hovedstyret i Norges Bank sitt arbeid med ansettelsen av daglig leder av bankens forvaltning av SPU. Denne saken er til behandling i Stortinget. Finansdepartementet antar at hovedstyrets og sentralbanksjefens rolle i ansettelsessaken vil være ferdigbehandlet når Stortinget er ferdig med sin behandling av representantskapets brev. Finansdepartementet har i prosessen ikke blitt kjent med opplysninger som kan tilsi at regjeringen bør vurdere om sentralbanksjefen har overholdt sine tjenesteplikter.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner