Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Dokument 9:1 (2019-2020) - spørsmål fra Rødts finansfraksjon

Det vises til brev fra Rødts finansfraksjon 12. august 2020 med følgende spørsmål:

Spørsmål 1: Dersom det er tilfelle at Norges Banks hovedstyre ikke har utredet habilitetsspørsmålet ihht. Forvaltningslovas §6 før de gikk med på Tangens premiss om fortsatt eierskap i AKO, medfører dette, slik flere juridiske eksperter har påpekt, et brudd på Forvaltningslovas §17?

Bakgrunn: I høringen om Dok. 9:1 (2019-2020) fra Norges Banks representantskap 10.8 ble det stilt spørsmål om hovedstyret har vurdert Tangens habilitet i rettslig forstand, slik denne er formulert i Forvaltningslovas §6. Spørsmålet ble først stilt til Brodtkorb, som henviste til at det måtte stilles til sentralbanksjefen. Slik Olsen valgte å svare på dette spørsmålet, er det etter hva jeg kan forstå grunnlag for å anta at en slik vurdering ikke ble gjort. Isåfall vil det ifølge betenkninger fra jurist Gøril Bjerkan og jusprofessor Hans Petter Graver gjengitt i DN 26.5 medføre et brudd på forvaltningslovens §17 som sier at «forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

Spørsmål 2: Kan finansministeren gi en detaljert redegjørelse for hvordan departementet har blitt informert om denne saken.

Bakgrunn: I etterkant av høring på Stortinget 10.8 i forbindelse med Dok 9:1 (2019-2020) har saksordfører stilt spørsmål til finansministeren om telefonsamtalen der finansministeren skal ha gitt uttrykk for sin bekymring. Saksordfører har i skriftlig spørsmål til finansministeren allerede spurt om enkelte aspekter ved kontakten mellom sentralbanksjefen og finansministeren. For å kunne vurdere hvorvidt sentralbanklovens krav om informasjonsplikt (§ 1-6 Plikt til å informere departementet der det står at «Norges Bank skal informere departementet om saker av viktighet.») er overholdt, er det nødvendig å få oversikt over den helhetlige kommunikasjonen mellom departementet og sentralbanken når det gjelder ansettelsesprosessen. Her henvises det for øvrig til forarbeidet til ny sentralbanklov der det ble slått fast at informasjon om ansettelse av ny leder for NBIM skal gis i forkant.

Spørsmål 3: Hva er departementets syn på at offentleglova er brutt?

Bakgrunn: I brev til Stortinget fra Norges Banks representantskap (Dokument 9:1 (2019-2020)) framgår det at hovedstyret erkjenner at Nicolai Tangens navn burde vært påført søkerlisten på et tidligere tidspunkt. Dette er ifølge representantskapet et brudd på offentlighetsloven, som også hovedstyret erkjenner.

Svar på spørsmål 1:

Det er det stortingsoppnevnte representantskapet som fører tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Banks ansettelsesprosesser gjøres i tråd med relevant regelverk for ansettelsesprosesser, herunder forvaltningsloven som Norges Bank er omfattet av.

Svar på spørsmål 2:

Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13 første ledd.

Det følger av forarbeidene til sentralbankloven, Prop. 97 L (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) punkt 6.4, at departementet:

  • skal kunne komme med innspill til kvalifikasjonskravene som blir lagt til grunn i forbindelse med utlysningen av stillingen som daglig leder av bankens forvaltning av SPU
  • bør bli orientert om aktuelle kandidater før hovedstyret fatter endelige beslutning.

En slik dialog mellom Finansdepartementet og Norges Bank må ses i lys av at oppgaven med å forvalte SPU er delegert til banken i henhold til mandat for forvaltningen av SPU fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om Statens pensjonsfond § 3 annet ledd og § 10 første ledd. I forvaltningen av SPU er Norges Bank underlagt Finansdepartementet.

Finansdepartementet mottok utkast til stillingsannonse fra Norges Bank 3. januar og ga innspill til dette 7. januar. Forut for dette – 10. desember 2019 – hadde departementet et møte med Norges Banks rekrutteringsfirma, Russell Reynolds Associates, om departementets styring av forvaltningen av SPU og om kompetansekrav til lederen av bankens forvaltning av SPU. Møtet var initiert av rekrutteringsfirmaet, som ønsket et møte med departementet som oppdragsgiver for forvaltningen av SPU.

28. februar ble departementet orientert om aktuelle kandidater. Departementet fikk informasjon på et overordnet nivå om at Nicolai Tangen hadde eierskap i AKO-systemet. Departementet fikk ikke opplyst at Tangen hadde forutsatt fortsatt eierskap i AKO, men at han var innforstått med at han ikke kunne opprettholde gjeldende eierskap. Banken informerte også om at den skulle ha ytterligere samtaler med denne kandidaten om blant annet problemstillinger knyttet til hans bosted, formue og skatteforhold.

Finansdepartementet ba 3. mars om en vurdering av aktuelle kandidaters kvalifikasjoner opp mot kravene i stillingsutlysningen. Departementet påpekte videre at i den grad det kan være snakk om kandidater som er eller vil være helt eller delvis bosatt i utlandet, kan dette ha betydning for skatteplikten til både Norge og utlandet. Departementet ba Norges Bank klargjøre at vedkommende ville ha tilstrekkelig tilstedeværelse i Norge til å ivareta den daglige ledelsen av Norges Banks forvaltning av SPU, samt de skattemessige sidene ved delvis bosted utenfor landet.

Departementet mottok 17. mars Norges Banks redegjørelse, vedlagt en utredning som Norges Bank hadde bestilt 4. mars fra et advokatfirma om de skattemessige forholdene knyttet til den aktuelle kandidaten. Banken orienterte i oversendelsen også om kandidatens bosituasjon og forventninger om hvordan en eventuell ansettelse vil påvirke bosituasjonen.

23. mars hadde jeg en telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt, og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold. Jeg startet samtalen med å understreke at jeg ikke ønsket å utfordre de formelle rammene, men uttrykke en viss bekymring. Jeg var opptatt av å formidle til Norges Bank at det kunne dukke opp saker, knyttet til Tangens bakgrunn og profil, som hovedstyret måtte undersøke og ha tenkt gjennom. Avslutningsvis understreket jeg at det er Norges Banks ansvar å ansette lederen av Norges Banks forvaltning av SPU.

Svar på spørsmål 3:

Finansdepartementet er klageinstans i saker om Norges Banks avgjørelser etter offentleglova, og departementet vurderer ikke spørsmål om bankens rettsanvendelse etter offentleglova utenom klagesaksbehandling

Det er det stortingsoppnevnte representantskapet som fører tilsyn med Norges Bank. Representantskapets ansvar omfatter blant annet tilsyn med om bestemmelsene for virksomheten blir fulgt (sentralbankloven § 2-17 jf. § 4-1). Det ligger altså til representantskapet å vurdere om Norges Banks ansettelsesprosesser gjøres i tråd med relevant regelverk for ansettelsesprosesser, herunder offentleglova som Norges Bank er omfattet av.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner