Gjennomføring av nytt EU-regelverk om bærekraftig finans

I EU ble det i november 2019 vedtatt en forordning om bærekraftsrelatert rapportering i finanssektoren (forordning (EU) 2019/2088). Forordningen pålegger bl.a. en rekke finansaktører som tilbyr finansielle tjenester å være åpne om hvordan de de integrerer bærekraftrisiko i sine risikovurderinger. De fleste av kravene i forordningen vil gjelde i EU fra 10. mars 2021.

Europaparlamentet og EUs råd oppnådde 18. desember 2019 enighet om en forordning som etablerer rammeverket for et klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. Forordningen innebærer også enkelte endringer i forordningen om bærekraftsrelatert rapportering. Forordningen er ventet endelig vedtatt i løpet av første halvår 2020.

Forordningene er EØS-relevante og forventes tatt inn i EØS-avtalen. Finans­departementet ber Finanstilsynet utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre forventede EØS-forpliktelser som svarer til de to forordningene. Vi ber Finanstilsynet oversende utkast til regler og et høringsnotat utarbeidet i samsvar med utredningsinstruksen innen 15. desember 2020.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør