Om økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet - Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet

Som følge av pålegg fra helsemyndighetene har en rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer blitt stilt i bero eller er blitt avlyst. Vi anbefaler at det opprettes midlertidige ordninger for kompensasjon av tapte billettinntekter/deltakeravgifter og eventuelle merutgifter som følge av dette pålegget.

Slike ordninger kan innrettes som søknadsbaserte ordninger om kompensasjon for en andel av netto tapte inntekter i forbindelse med at et kultur- eller idrettsarrangement avlyses eller et kulturarrangement utsettes, som følge av myndighetspålagt stengning av et arrangement som var planlagt før myndighetspålegg. Ordningene bør rammes inn ved at søkere vil måtte dokumentere tapene som søkes dekket ved at budsjett for arrangementet, regnskap fra tidligere års sammenlignbare arrangementer, avtaler, intensjonsavtaler og annen relevant dokumentasjon knyttet til arrangementet legges ved søknaden. Søker bør videre dokumentere at tapet ikke dekkes på annen måte, eksempelvis gjennom forsikring eller avtaleklausuler.

Offentlige virksomheter eller selskaper hvis hoveddel av inntektene består av offentlig driftstilskudd, bør ikke omfattes av ordningen. Arrangementer med færre enn 50 deltagere bør heller ikke omfattes av ordningen.

Det anbefales en kompensasjonsordning for kultursektoren og en ordning for idrett og frivillighet. Kompensasjon for kultursektoren anslås å utgjøre 300 mill. kroner. Kompensasjon for idretten og frivilligheten anslås å utgjøre 600 mill. kroner. Anslagene er usikre. Ordningene vil bli forvaltet av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for begge ordninger i Lotteri- og stiftelsestilsynet. Norges Idrettsforbund og Frivillighet Norge vil måtte bistå forvalter med informasjon og veiledning i sine sektorer.

Kulturdepartementet kan utarbeide forskrift med nærmere retningslinjer for ordningene og hvordan midlene skal fordeles. Ordningene vil måtte notifiseres til ESA og godkjennes før ikrafttredelse. ESA har gitt uttrykk for at en slik behandling kan skje raskt.

Kompensasjonsordningene bør gjelde for perioden 5. mars-april 2020. Hvis situasjonen skulle vedvare, bør innretningen vurderes nærmere. Kompensasjonsordningene bør termineres straks myndighetspålagt stengning av arrangementer opphører. Slike ordninger kan budsjetteres på kap. 325 Allmenne kulturformål, ny post 77 Kompensasjonsordninger.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner