Svar på spørsmål til Dokument 9:1 (2019-2020) fra Senterpartiet

Jeg viser til brev 12. august 2020 fra Senterpartiets finansfraksjon med følgende spørsmål i anledning Dokument 9:1 (2019-2020):

«Sentralbanksjefen refererte i høringen 10. august at finansministeren i telefonsamtale hadde uttrykt bekymring omkring ansettelsen av Tangen som ny sjef for oljefondet.

  1. Når statsråden ga uttrykk for bekymring i samtale med sentralbanksjefen, hvorfor ga ikke dette grunnlag for oppfølging hverken fra finansdepartementet eller Norges Bank sin side?
  2. Er statsråden fortsatt bekymret slik det ble uttrykt i denne samtalen?
  3. Dersom statsråden fortsatt er bekymret, hva mener statsråden eventuelt bør gjøres nå?
  4. Hvis statsråden ikke lenger har denne bekymringen, hva er årsaken til dette?»

Svar:

Det er Norges Bank som har ansvaret for å ansette daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland (SPU), jf. sentralbankloven § 2-13 første ledd.

Det følger av forarbeidene til sentralbankloven, Prop. 97 L (2018-2019) Lov om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) punkt 6.4, at departementet:

  • skal kunne komme med innspill til kvalifikasjonskravene som blir lagt til grunn i forbindelse med utlysningen av stillingen som daglig leder av bankens forvaltning av SPU
  • bør bli orientert om aktuelle kandidater før hovedstyret fatter endelige beslutning.

En slik dialog mellom Finansdepartementet og Norges Bank må ses i lys av at oppgaven med å forvalte SPU er delegert til banken i henhold til mandat for forvaltningen av SPU fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om Statens pensjonsfond § 3 annet ledd og § 10 første ledd. I forvaltningen av SPU er Norges Bank underlagt Finansdepartementet.

23. mars hadde jeg en telefonsamtale med sentralbanksjefen for å forsikre meg om at Norges Bank hadde gjort tilstrekkelige undersøkelser om egnethet opp mot de kvalifikasjonskravene som var stilt, og om fremtidige spørsmål som en kunne regne med at ville komme, for eksempel skattemessige forhold. Jeg startet samtalen med å understreke at jeg ikke ønsket å utfordre de formelle rammene, men uttrykke en viss bekymring. Jeg var opptatt av å formidle til Norges Bank at det kunne dukke opp saker, knyttet til Tangens bakgrunn og profil, som hovedstyret måtte undersøke og ha tenkt gjennom. Avslutningsvis understreket jeg at det er hovedstyrets ansvar å ansette lederen av bankens forvaltning av SPU.

I svar 22. april 2020 på spørsmål nr. 1367 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hans Limi, uttalte jeg at samtalen ikke krevde oppfølginger fra verken departementet eller Norges Bank. Vurderingen må forstås i lys av den dialogen som hadde vært mellom departementet og Norges Bank i saken, og dreide seg utelukkende om Norges Banks oppfølging overfor departementet, og ikke bankens interne oppfølging eller overfor andre parter enn departementet. Det var opp til hovedstyret å vurdere vektleggingen av mine bekymringer i dets vurderinger i ansettelsessaken.

Jeg viser for øvrig til de svarene jeg har gitt på spørsmål til skriftlig besvarelse i anledning finanskomiteens behandling av Dokument 9:1 (2019-2020). I svarene har jeg redegjort for departementets rettslige forståelse av sentralbankloven § 1-6 og § 2-13 første ledd samt om den kontakten som har vært mellom departementet og Norges Bank i anledning saken. Ut over dette ser jeg det ikke som naturlig å kommentere ytterligere og viser til at Dokument 9:1 (2019-2020) er til behandling i Stortinget.

Som jeg uttalte i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 2243 fra representanten Hadia Tajik, mener jeg det i etterkant av denne ansettelsesprosessen er naturlig å se på om det er læringspunkter. Videre vil jeg ta initiativ til å se på om de formelle rammene for Finansdepartementets rolle i ansettelse av daglig leder av forvaltningen av SPU er hensiktsmessige.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner