Vedrørende forståelsen av finansforetaksloven §§ 10-6 (3) og 10-8

Finansdepartementet viser til brev 19. november 2020 fra Finans Norge, hvor Finans Norge anmoder om at departementet gir uttrykk for sitt syn på finansforetaksloven §§ 10-6 tredje ledd og 10-8, i lys av adgangen etter allmennaksjeloven og aksjeloven §§ 8-1 og 8‑2 til å beslutte utbytte med grunnlag i årsregnskapet for 2019, helt frem til årsregnskapet for 2020 blir godkjent på ordinær generalforsamling våren 2021.

Finansforetaksloven § 10-6 tredje ledd har følgende ordlyd:

«Dersom styret beslutter å fremme forslag om utdeling som innebærer at det samlede utbyttet i et enkelt år vil overstige halvparten av resultatet etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår, skal styret gi melding om forslaget til Finanstilsynet

Finansforetaksloven § 10-8 lyder som følger:

«Egenkapitalen i et finansforetak​ kan ikke uten samtykke fra Finanstilsynet reduseres på annen måte enn ved nedskrivning for å dekke underskudd etter årsregnskapet som ikke kan dekkes på annen måte

Finans Norge har stilt spørsmål ved om begrepet «i et enkelt år» i finansforetaksloven § 10-6 tredje ledd viser til det regnskapsåret det siste godkjente årsregnskapet gjelder, eller til det kalenderåret som utbetalingen faktisk gjennomføres. Finans Norge uttaler følgende:

«Etter vår forståelse viser "i et enkelt år" klart til det regnskapsåret som det siste godkjente årsregnskap knytter seg til, og ikke til det kalenderår utbetalingen faktisk skjer i. […] Med hensyn til meldeplikt etter finansforetaksloven § 10-6 (3) betyr dette at alt utbytte som besluttes med grunnlag i årsregnskapet for år 1 […] må summeres uansett om utdelingen skjer i år 2 eller 3. Motsatt skal ikke en ekstraordinær utbytteutdeling som finner sted før ordinær generalforsamling i et år legges sammen med utbytteutdelinger som finner sted etter ordinær generalforsamling samme kalenderår, fordi de to utdelingene da vil måtte henføres til to ulike årsregnskap.»

Finans Norge ber videre om en klargjøring av når det inntrer søknadsplikt for utbytte etter finansforetaksloven § 10-8:

«Finans Norge forstår bestemmelsene slik at meldeplikten etter § 10-6 (3) gjelder utdelinger innenfor resultatet etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår, som overstiger 50 prosent av dette resultatet. Søknadsplikt etter § 10-8 gjelder utdelinger som overstiger hele resultatet etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår.

Uttrykket "årets resultat" må etter vår vurdering også her forstås som en henvisning til resultatet i det årsregnskapet som utbytte besluttes med grunnlag i. Med hensyn til søknadsplikt etter finansforetaksloven § 10-8 betyr dette at alt utbytte som besluttes med grunnlag i årsregnskapet for år 1 […] må summeres uansett om utdelingen skjer i år 2 eller 3. Motsatt skal ikke en ekstraordinær utbytteutdeling som finner sted før ordinær generalforsamling i ett år legges sammen med utbytteutdelinger som finner sted etter ordinær generalforsamling samme kalenderår, fordi de to utdelingene da vil måtte henføres til to ulike årsregnskap

Departementet slutter seg til den forståelsen av finansforetaksloven §§ 10-6 tredje ledd og 10-8 som Finans Norge har beskrevet i brevet 19. november 2020, jf. sitatene ovenfor. Departementet viser til at generalforsamlingen, etter at den har godkjent årsregnskapet for siste regnskapsår, kan gi styret fullmakt til å beslutte utbytteutdeling på grunnlag av årsregnskapet. Fullmakten kan gjelde frem til førstkommende ordinære generalforsamling, jf. aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-2. Det vil si at foretak f. eks. kan dele ut 2019-overskuddsmidler helt frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021. Etter generalforsamling i 2021 kan foretakene også dele ut 2020-overskudds­midler, basert på godkjent årsregnskap for 2020. For finansforetak vil størrelsen på ev. utbetalinger alltid måtte vurderes i lys av vilkårene i finansforetaksloven § 10-6 første ledd.  

Etter § 10-6 tredje ledd har foretaket meldeplikt til Finanstilsynet dersom det ønsker å dele ut mer enn halvparten av et årsresultat. Dette innebærer at det inntrer meldeplikt dersom foretaket ønsker å utdele mellom 50 og 100 pst. av årsresultatet for 2019.

Kapitalnedsettelse krever samtykke fra Finanstilsynet, jf. finansforetaksloven § 10-8. Bestemmelsen vil komme til anvendelse dersom foretaket ønsker å dele ut mer enn hele årsresultatet for 2019 før ordinær generalforsamling i 2021.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Jens Christian Werring-Westly
kst. avdelingsdirektør