Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften og forbrukslånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 15. november 2019 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2020. Departementet fastsatte 12. februar 2019 også en forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån (forbrukslånsforskriften). Formålet med forskriftene er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld. Begge forskriftene utløper 31. desember 2020.

Departementet ber Finanstilsynet gi en vurdering av bankens utlånspraksis og utviklingen i boligprisene og husholdningenes bolig- og forbruksgjeld, og hvordan forskriftene har påvirket utviklingen. Tilsynet bes vurdere om hensynet til finansiell stabilitet tilsier at dagens forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis bør videreføres etter 31. desember 2020. Finanstilsynet bes særlig om å vurdere om reguleringen bør utvides til å omfatte lån som i dag ikke er underlagt forskriftskrav, varigheten av en ny midlertidig regulering, og om det vil være hensikts­messig å samle kravene til finansforetakenes utlånspraksis i én forskrift.

Vi ber om at et eventuelt forslag om å videreføre regulering av bankenes utlånspraksis utformes som et høringsnotat i tråd med utredningsinstruksen. Vi ber om Finanstilsynets svar innen 28. september 2020.

Etter råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet 23. mars å øke fleksibilitets­kvotene i boliglånsforskriften til 20 pst. i andre kvartal 2020. Vi ber om at Finanstilsynet innen 29. mai vurderer behovet for å forlenge perioden med økte fleksibilitetskvoter, eller om det bør gjøres andre midlertidige endringer i boliglånsforskriften i lys av koronapandemien.

Vi ber om at Finanstilsynet innhenter vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank i arbeidet.

 

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Siren Solhaug
avdelingsdirektør