Dokument 8: 108 L (2020-2021) om å hindre skattekonkurranse mellom kommuner

Jeg viser til forslag fra representantene Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen, som er oversendt til finansministeren til uttalelse ved brev 19. februar 2021. I representantforslaget foreslås det å endre skatteloven ved å fjerne kommunenes anledning til å sette skattesatsen for formue lavere enn maksimalsatsen.

Stortinget fastsetter hvert år maksimumssatser for skatt til kommunene av formue, og kommunene fastsetter skattesatser innenfor de intervallene som stortingsvedtaket gir. Formuesskatten har vært en kommunal inntekt siden 1882. I 2021 er formuesskattesatsen maksimalt 0,85 pst., som er fordelt med maksimalsatser på 0,7 pst. til kommunene og 0,15 pst. til staten.

Hvilken kommune som mottar skatt fra den enkelte skattyter, følger av Skatteloven kapittel 3 om skattested. Hovedregelen er at personlig skattyter svarer skatt til bostedskommunen, dvs. den kommunen hvor skattyteren er bosatt 1. januar i inntektsåret (Skatteloven § 3-1 første og andre ledd). Men formue og inntekt av fast eiendom eller anlegg samt virksomhet knyttet til fast eiendom eller anlegg skattlegges i den kommunen hvor eiendommen eller anlegget ligger (Skatteloven § 3-3).

Mesteparten av kommunenes skatteinntekter kommer fra skatt på inntekt og formue fra personlige skattytere. Disse inntektene, sammen med naturressursskatt fra kraftforetak, omfattes av inntektsutjevningen i inntektssystemet. I tillegg har noen kommuner betydelige inntekter fra eiendomsskatt, havbruksinntekter og konsesjonsinntekter, som ikke inngår i inntektsutjevningen.

Forslagsstillerne viser til at Bø kommune, som den første kommunen, har vedtatt en lavere sats enn den maksimale skattesatsen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har varslet at det i beregningen av skatteutjevningen for kommuner som setter ned skattesatsen, vil legges til grunn et anslag på skatteinntekter som ved maksimal sats. Se rundskriv H-1/21 Statsbudsjettet for 2021 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner. Det er ikke rimelig at kommuner med maksimale skattesatser i stor grad kompenserer tapet til kommuner som velger å sette ned skattesatsene. Fordi ikke alle effekter av å redusere den kommunale satsen på formuesskatt har vært kjent, og Bø var først ute, vil deler av det anslåtte tapet for Bø kommune kompenseres i 2021 og 2022.

Forslagsstillerne uttaler at en praksis der Bø får delvis kompensasjon, gir også andre kommuner insentiver til å redusere formuesskatten og dermed grobunn for skattekonkurranse. Regjeringen har vært tydelig på at andre kommuner ikke vil bli delvis kompensert i 2021 og 2022. Videre har Inntektssystemutvalget fått et tilleggsmandat der de bes om å se på hvordan en anledning til å ha lavere skattesatser bør håndteres i inntektssystemet. Utvalgets innstilling avgis i juni 2022.

 

Med hilsen

Jan Tore Sanner