Høringsinstanser

Høringsinstansene

Akademikerne
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskeridepartementet
Forsvarsdepartementet
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedepartementet
Justis- og politidepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Kredittilsynet
Kultur- og kirkedepartementet
Landbrukets Arbeidsgiverforening
Landbruksdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljøverndepartementet
NAVO
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniørorganisasjon NITO
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oslo Børs
Oslo kommune
Politiets Fellesforbund
Samferdselsdepartementet
Samvirkeforetakenes Forhandlingsorganisasjon, Samfo
Sosialdepartementet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund