Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

07-06-05 tid for forandring

Akademikerne

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

BBUs miljønettverk,

CICERO

CMI

Debio

Den Norske Turistforening

Det Kgl selskap for Norges vel

Det norske skogselskap

Det Norske Veritas

FAFO

FHL

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Fiskeridepartementet

FIVH,

Flyktningerådet

FNI

FOKUS,

Forbrukerrådet

Forsvarsdepartementet

Forum for utvikling og miljø

Fredskorpset

Frelsesarmeen

Friluftslivets fellesorganisasjon

Frisam

GRIP

Grønn Hverdag

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Helsedepartementet

Human-Etisk Forbund

ISF

Islamsk Råd Norge

Jordforsk

Justis- og politidepartementet

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

Kommunal- og Regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

KSL – sekretariatet

Kultur- og kirkedepartementet

Kulturvernets fellesorganisasjon

Landbruksdepartementet

Landsorganisasjonen

LNU

Matforsk

Matmerk

Meteorologisk Institutt

Miljøalliansen

Miljøfyrtårn

Miljøstiftelsen Bellona

Miljøverndepartementet

Natur og Ungdom

Naturvernforbundet

Norges Automobilforbund

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Fiskarlag

Norges Fiskerihøgskole

Norges Forskningsråd

Norges Frikirkeråd

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Kystfiskarlag

Norges landbrukshøgskole, NLH

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges skogeierforbund

Norges Veterinærhøgskole

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk bygdeturisme

Norsk Folkehjelp

Norsk Hydro ASA

Norsk institutt for jord- og skogkartlegging, NIJOS

Norsk kulturarv

Norsk landbrukssamvirke

Norsk senter for bygdeforskning

Norsk Senter for økologisk landbruk

Norsk seterkultur

Norsk Skogbruksforening

Norske reindriftsamers landsforbund

Norske samers riksforbund

Norske Skog

NOVA

NTNU

NUPI

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

OIKOS - økologisk landslag

OLF

Olje- og energidepartementet

PIL,

Planteforsk

PRIO

Redd Barna

Samerådet, norsk seksjon

Sametinget

Samferdselsdepartementet

Skogforsk

Sosialdepartementet

Statens institutt for forbruksforskning

Statoil ASA

Statskog

Statskonsult v/Aud-Sølvi Botn

Stiftelsen Idèbanken

Storebrand

Syklistenes Landsforbund

Transportbedriftenes Landsforening

Transportbrukernes Fellesorganisasjon

Trygg Trafikk

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdannings- og Forskningsdepartementet

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Velferdsalliansen

Vennskap Nord/Sør

Vestlandsforskning

WWF – Norge

Østlandsforskning