Høringsinstanser

Akademikerne
Arbeidsdirektoratet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Departementene
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Likestillingsrådet
LNU (Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner)
NAVO
NOVA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Skattebetalerforening
Norsk Studentunion
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Samfunnsøkonomenes Forening
Seniorsaken Norge
Senter for seniorplanlegging
Skattedirektoratet
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Sparebankforeningen i Norge
Statens eldreråd
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Trygdeetatens landsforening
Trygdetilsattes landsforbund
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Samfunnsøkonomisk institutt
Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund