Høringsinstanser

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Alle departementene
Banklovkommisjonen
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Institutt for økonomi v/Universitetet i Bergen
Institutt for økonomi v/Universitetet i Tromsø
Institutt for samfunnsøkonomi v/Universitetet i Trondheim (NTNU)
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Finansmegleres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norsk Presseforbund
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt v/sekretær Erling Broen
Næringslivets Aksjemarkedsutvalg
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk Sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

FINANSMARKEDSFONDETS STYREMEDLEMMER:
Einar Forsbak
Mette Brynnildsen
Per Christiansen
Erik Garaas
Even Trygve Hansen
Kirsten Idebøen
Tom Kolvig
Jøril Mæland
Christina Stray