Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Medlemskommunene i Landssamanslutninga av vassdragskommunar (LVK)

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Postboks 471 Sentrum

0105 OSLO

EBL Energibedriftenes landsforening

Postboks 7184 Majorstuen

0307 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Norges vassdrags- og energidirektorat

Middelthuns gate 29

0369 OSLO

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO