Høringsinstanser

Landbruksdepartementet
Skattedirektoratet
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Skogeierforbund
Norskog Norsk Skogbruksforening