Høringsinstanser

Aksjonærforeningen i Norge
Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energibedriftenes landsforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Gruppen av store foretak (Aker Kværner, Hydro, Norske Skog, Orkla, Schibsted og Telenor)
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Justis- og politidepartementet
Kommunal og regionaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Moderniseringsdepartementet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Regnskapsstiftelse
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Siviløkonomers Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Politidirektoratet
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transparancy International Norge
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet