Høringsinstanser

Administrasjonsavdelingen, FIN

Finansavdelingen, FIN

Finansmarkedsavdelingen, FIN

Skatteøkonomisk avdeling, FIN

Økonomiavdelingen, FIN

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Moderniseringsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Utenriksdepartementet

ACEM Meditasjon - Yoga

ADHD-Foreningen

Adopsjonsforum

Afasiforbundet i Norge

Afghanistankomitéen i Norge

AFS Norge Internasjonal Utveksling

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Alene Foreldre Foreningen

AlkoKutt

Amnesty International Norge

Antroposofisk Selskap i Norge

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arbeidernes Edruskapsforbund

AOF Arbeidernes Opplysningsforbund

Arbeidsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer

Areopagos

Autismeforeningen i Norge

Avholdsfolkets Fylkesråd i Oslo og Akershus

Bedriftsforbundet

Befalets Fellesorganisasjon

Bensinforhandlernes Bransjeforening

Betania Blå Kors

Bilimportørenes Landsforening

Black Box Norge AS

Blekkulfs Miljødetektiver

Blindern og Vinderen Sanitetsforening

Blå Kors Norge

Bokreditts Landsforbund A/L

Bryggeri- og mineralvannforeningen

Bygdefolkets Studieforbund BSF

Bærumsmarkas Venner

Care Norge

Caritas Norge

Cateringansattes Forbund

Cerebral Parese-foreningen, s.a.

Cesar Stiftelsen

Danse- og Teatersentrum

Datatilsynet

De Norske Pinsemenigheters Ytremisjon

De selvstendige kommunale pensjonskasser, c/o Skien kommunale pensjonskasse, v/Torild Grande

Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Den finländska evangelisk-lutherska församlingen i Norge

Den Indre Sjømannsmisjon

Den Islandske Menigheten i Norge

Den Norske Advokatforening

Den norske Atlanterhavskomité

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dataforening

Den Norske Druidorden FGDO

Den Norske Fagpresses Forening

Den norske Forfatterforening

Den norske Forleggerforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske Israelsmisjon

Den Norske Kreftforening

Den norske lægeforening

Den norske Misjonsallianse

Den norske Revisorforening

Den norske tannlægeforening

Den norske Veterinærforening

Det norske maskinistforbund

Ensliges Landsforbund

Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA)

Etatsansattes Landsforbund

Finansforbundet

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Finansieringsselskapenes Forening, Finansieringsselskapenes Servicekontor

Fiskebåtredernes Forbund

Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen

Forsikringsfunksjonære­nes Landsforbund

Forsvarets Personellservice

Fraktefartøyenes Rederiforening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Hurtigbåtenes Rederiforbund

Huseiernes Landsforbund

IKT Norge

IT – Industriens Forening

Kjøttbransjens Landsforbund

Kjøttindustriens Fellesforening

Kommunal Landspensjonskasse

KS (kommun.sentralf.heter KS)

Kongelig Norsk Automobilklubb

Konkurransetilsynet

Kosmetikkleverandørenes Forening

Krigsinvalideforbundet

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening

Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Kristelig Folkepartis Ungdom

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landslaget for Regnskapskonsulenter

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Maskinentreprenørenes Forbund

Maskingrossisternes Forening

Motorførernes Avholdsforbund

Namibiaforeningen

Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Rådet for barn og familie

Natur-Kultur-Helse Senteret (NaKuHel)

NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning)

NITO - Norges Ingeniørorganisasjon

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Automobil-Forbund

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Blindeforbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Bygdekvinnelag

Norges Bygdeungdomslag

Norges Caravanbransjeforbund

Norges Døveforbund

Norges Diabetesforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Fiskarlag

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Frikirkeråd

Norges Godtemplar Ungdomsforbund (NGU)

Norges Grossistforbund

Norges Gullsmedforbund

Norges Handikapforbund

Norges Huseierforbund

Norges Husflidslag

Norges Hytteforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Juristforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges Kooperative Landsforening (NKL)

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norges Offisersforbund

Norges Praktiserende Arkitekter

Norges Røde Kors

Norges Rederiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Storlosje av I.O.G.T

Norges takseringsforbund

Norges Taxiforbund

Norsk Aktuarforening, v/Kari Halvorsen Holter Gjensidige

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Clearing Central

Norsk Dysleksiforbund

Norsk Faglitterær Forfatterforening

Norsk Fiskeoppdretteres Forening

Norsk Flygerforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk Havneforbund

Norsk Helse- og Sosialforbund

Norsk Investorforum

Norsk Kabinforening

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Losforbund

Norsk Luftambulanse

Norsk Lærerakademi for kristendomsstudium og pedagogikk

Norsk Lærerlag

Norsk olje- og petrokjemisk fagforbund

Norsk Oljevernforening for Opertørselskaper

Norsk Pendlerforbund, v/Per Ottesen

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Rutebilarbeiderforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk Skogbruksforening (Norskog)

Norsk Spesialavfallsforening

Norsk Studentunion

Norsk Styrmandsforening

Norsk Tjenestemannslag

Norsk Ukepresse

Norsk Øko-Forum

Norske Agenters Landsforbund

Norske Arkitekters Landsforbund

Norske Avisers Landsforening

Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L

Norske Byggevareprodusenters Forening

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Jernbanepensjonisters Forbund, v/Peter Eklo

Norske Kvinnelige Juristers Forening

Norske Kvinners Nasjonalråd

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Maritime Leverandører

Norske Pensjonskassers Forening

Norske Siviløkonomers Forening

Norske Sivilingeniørers Forening

Norske Sjokoladefabrikkers Forening

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oljearbeidernes Fellessammenslutning

Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Operasjon Dagsverk

Postfolkenes Interessekontor

Prosessindustriens landsforening

Reisebransjeseksjonen i HSH

RBL Reiselivsbedriftenes Landsforening

Redd Barna

Rederienes Landsforening

Reiselivsbedriftenes landsforening

Samarbeidsrådet for frie yrker, v/Den norske Advokatforening

Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund

Sivilombudsmannen

Senter for statlig økonomistyring

Skattedirektoratet

Skatteetatens Landsforening

Skattebetalerforeningen

Skatterevisorenes Forening v/ Steinar Berggren, Oslo Fylkesskattekontor

Sosialøkonomenes Forening

Sparebankforeningen i Norge

Statstjenestemannsforbundet

Statstjenestemannskartellet

Stiftelsen Alternativ til Vold

Stiftelsen Bilist 2000

Studentenes Landsforbund

Sørlandet Stiftelsen Fullriggeren

Teknologibedriftenes Landsforening

Tobakfabrikernes Landsforening Av 1901

Toll- og avgiftsdirektoratet

Transportbedriftenes Landsforening

Trygdeetatens Landsforening v/Lyshaugen Trygdesekretariatet i Oppland,

Trygdetilsattes Landsforbund

Trygdesjefenes Landsforbund v/Jan-Erik Gulbrandsen

Trygdetjenestemennenes Landsforbund

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon

Verdipapirfondenes forening

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Økonomiforbundet

Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner v/prof.dr.jur. Ole Gjems-Onstad, Handelshøyskolen BI

Arbeidernes kommunistiske parti (marxist-leninistene), Kvinneutvalget v/Jorun Gulbrandsen

Det Liberale Folkeparti, Sekretariatet

Det Norske Arbeiderpartiet Kvinnesekretariatet

Høyrekvinners Landsforbund

Kristelig Folkepartis Kvinner

Norges Kommunistiske Parti

Norges Venstrekvinnelag

Rød Valgallianse, v/Kvinneansvarlige

Senterkvinnene

Sosialistisk Venstreparti,

Det Liberale Folkeparti

Det Norske Arbeiderparti

Fremskrittspartiets sekretariat

Høyres Hovedorganisasjon

Kristelig Folkeparti

Norges Kommunistiske Parti

Rød Valgallianse

Senterpartiets hovedorganisasjon

Sosialistisk Venstreparti

Venstres kontorer