Høringsinstanser

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kommunal- og regionaldepartementet

Postboks 8112 Dep

0032 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Moderniseringsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Utdannings- og forskningsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Postboks 8113 Dep

0032 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den norske jordmorforening

Tollbugata 35

0157 OSLO

Den norske lægeforening

Postboks 1152 Sentrum

0107 OSLO

Domstolsadministrasjonen

7485 Trondheim

Forbrukerombudet

Postboks 4597 Nydalen

0404OSLO

Forbrukerrådet

Postboks 4595 Nydalen

0404 OSLO

Fylkesskattesjefenes forening v/ Sture Carlson, Møre og Romsdal fylkesskattekontor

Postboks 490

6401 MOLDE

Helse Midt-Norge RHF

Postboks 464

7501 STJØRDAL

Helse Nord RHF

8038 BODØ

Helse Sør RHF

Postboks 2825 Kjørbekk

3702 SKIEN

Helse Vest RHF

Postboks 303 Forus

4066 STAVANGER

Helse Øst RHF

Postboks 404

2303 HAMAR

Kommunenes Sentralforbund

Postboks 1378 Vika

0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngs gate 11

0181 OSLO

Ligningsutvalget

C. Sundtsgate 15

5004 BERGEN

Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Postboks 4404 Nydalen

0403 OSLO

Nettverk for overformynderiene i Norge

Harald Hårfagres vei 26

3960 Stathelle

Norsk Sykepleierforbund

Postboks 456 Sentrum

0104 OSLO

NTL-Skatt

Youngs gate 11

0181 OSLO

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep

0031 OSLO

Riksrevisjonen

Postboks 8130 Dep

0032 OSLO

Rikstrygdeverket

Postboks 5200 Nydalen

0426 Oslo

Rådgivende utvalg for folkeregistrering

Akershus fylkesskattekontor
Postboks 8161 Dep

0034 Oslo

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Norges Juristforbund

Kristian Augusts gate 9

0164 OSLO

Skatteetatens Landsforening

Lakkegata 3

0187 OSLO

Sosial- og helsedirektoratet

Postboks 7000 St. Olavs plass

0130 OSLO

Statens kartverk

Kartverksveien 21

3507 HØNEFOSS

Statistisk Sentralbyrå

Postboks 8131 Dep

0033 OSLO

Utlendingsdirektoratet

Postboks 8108 Dep

0032 OSLO

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134 OSLO