Høringsinstanser

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004

0030 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Rederienes landsforening

Essendropsgate 6

0368 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO