Høringsinstanser

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032 OSLO

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 OSLO

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 OSLO

Kultur- og kirkedepartementet

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep

0030 OSLO

Miljøverndepartementet

Postboks 8013 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Samferdselsdepartementet

Postboks 8010 Dep

0030 OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0030 OSLO

Akademikerne

Akersgt. 16

0158 OSLO

Borgarting lagmannsrett

Postboks 8017 Dep

0030 OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep

0034 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augustsgt. 9

0164 OSLO

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Postboks 2473 Solli

0202 OSLO

Forbrukerrådet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Forbrukerombudet

Rolf Wickstrømsvei 15

0486 OSLO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Postboks 2483 Solli

0202 OSLO

Konkurransetilsynet

Postboks 8132 Dep

0033 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgaten 11

0181 OSLO

Legemiddelindustriforeningen

Postboks 734 Sentrum

0105 OSLO

Logistikk- og Transportindustriens forening

Postboks 5489 Majorstuen

0305 OSLO

Nordisk industrifond

Holbergs gate 1

0166 OSLO

Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)

Postboks 2312 Solli

0201 OSLO

Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR) c/o Wiersholm, Mellbye og Bech
v/H.r.adv. Nils J. Sejersted

Postboks 2312 Solli

0201 OSLO

Norsk oppfinnerforening

Dronningens gt 23

0154 OSLO

Norske patentingeniørers forening
c/o Zacco Norway AS
v/Jens Fr. C. Langfeldt

Postboks 2003 Vika

0125 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstuen

0303 OSLO

Næringsmiddelbedriftenes landsforening (NBL)

Postboks 5472 Majorstuen

0305 OSLO

Oslo tingrett

Postboks 8023 Dep

0030 OSLO

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030 OSLO

Riksadvokatembetet

Postboks 8002 Dep

0030 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 6300 Etterstad

0603 OSLO

Styret for det industrielle rettsvern

Postboks 8160 Dep

0033 OSLO

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032 OSLO