Høringsinstanser

Høringsinstanser

 

Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
LigningsUtvalget
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Norges Rederiforbund
Norsk Øko-forum (NØF)
Næringslivets
Hovedorganisasjon
Oljeskattekontoret
Skattedirektoratet
Skattebetalerforeningen
Skatterevisorenes Forening
v/Steinar Berggren
Oslo fylksesskattekontor
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
v/Harry Veum
Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø