Høringsinstanser

Høringsinstansene

Administrasjonsavdelingen Her 
Avdeling for formuesforvaltning Her 
Finansavdelingen Her 
Finansmarkedsavdelingen Her 
Skatteøkonomisk avdeling Her 
Økonomiavdelingen Her 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0030 OSLO
Akademikerne Akersgt. 16 0158 OSLO
Arbeidsgiverforeningen NAVO Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer Rådhusgaten 25 0158 OSLO
Bedriftsforbundet C.J. Hambros plass 5 0164 OSLO
Brønnøysundregistrene –
Oppgaveregisteret  8910 BRØNNØYSUNDREGISTRENE
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den norske Advokatforening Kristian Augusts gate 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Røysegate 15 6003 ÅLESUND
Forbrukerombudet Rolf Wickstrøms vei 15 0486 OSLO
Forbrukerrådet Rolf Wickstrøms vei 15 0486 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnkreving Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Fylkesskattesjefenes forening v/ leder Sture Carlson Postboks 490 6401 MOLDE
Handelshøyskolen BI  0484 OSLO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2483 Solli 0202 OSLO
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio) Stortingsgata 2 0158 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens gate 5 0152 OSLO
Kings Bay AS  9173 NY-ÅLESUND
Kommunenes Sentralforbund Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO
Ligningsutvalget C. Sundtsgate 15 5004 BERGEN
Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Schwigaardsgate 34 0191 OSLO
Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5035 BERGEN
Norges Juristforbund Kristian Augusts gate 9 0164 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Stortingsgaten 30 0161 OSLO
Norsk Bonde- og småbrukarlag Øvre Vollgate 9 0158 OSLO
Norsk Polarinstitutt Ny- Ålesund 9173 NY-ÅLESUND
Norsk Skogbruksforening Lilleakerveien 31  0283 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund A/L Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
NTL-Skatt  Youngs gate 11 0181 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum  0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforening Lakkegata 3 0187 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/ Steinar Berggren, Oslo fylkesskattekontor Fred Olsens gate 11 0152 OSLO
Statens Innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS Postboks 613 9170 LONGYEARBYEN
Svalbard Næringsforening Postboks 451 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Reiselivsråd Postboks 323 9171 LONGYEARBYENSysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Universitetet i Bergen Langesgt. 1 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Universitetet i Tromsø Breivika 9037 TROMSØ
Universitetssenteret på Svalbard Postboks 156 9171 LONGYEARBYEN
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner v/ prof. dr. jur. Ole Gjems-Onstad  0484 OSLO