Nærings- og handelsdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Nærings- og handelsdepartementet har merknader.

47_nhd.pdf