Barne- og likestillingsdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Barne- og likestillingsdepartementet har ingen merknader.

28_bld.pdf