Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har ingen merknader.

35_fad.pdf