Landbruks- og matdepartementet

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 6. mars 2007.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader.

 

67_lmd.pdf