Skattedirektoratet

Merknader til høring - Gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv.


Finansdepartementet har sendt ut høring 26. juni d.å om gjennomføring av direktiv 85/611/EØF (UCITS-direktivet) ved direktiv 2007/16/EF. Høringsfristen er satt til 26. september 2008.

I følge høringen er utkastene til forskrift om verdipapirfonds investeringsområde og utkast til endring av derivatforskriften, samt forslag til endring i verdipapirloven, bare en utfylling og klargjøring av regler som gjelder fra før. Skattedirektoratet antar derfor at disse ikke får spesielle følger for den skatterettslige vurdering eller at de reiser nye skatterettslige problemstillinger.

Verdipapirfond er en fellesbetegnelse på en selvstendig formuesmasse som består av aksjer og/eller andre verdipapirer, og er dermed omfattet av skatteloven § 2-2 første ledd bokstav e. Eier fondet minst en aksje vil det skatterettslig betegnes som aksjefond, og det vil i stor grad følge reglene for beskatning av aksjeselskaper, se skatteloven § 10-1 første ledd, samt § 2-36 første ledd bokstav c. Men eid aksje i denne sammenheng menes også andre egenkapital-instrumenter og andeler i aksjefond, jf. Ot prp nr 1 (2004/2005) pkt 6.5.2.

Andre verdipapirfond er obligasjonsfond, og de følger samme regler som nevnt ovenfor. I motsetning til aksjefond er obligasjonsfond ikke omfattet av fritaksmetoden i skatteloven § 2-38, og berøres naturlig nok ikke av regelen for skattefritak ved realisasjon av aksjer utenfor EØS i § 10-31 tredje ledd. Obligasjonsfond kan imidlertid kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelshaver, jf. skatteloven § 10-6. Aksjefond får ikke fradrag for utdelinger. På denne bakgrunn er det naturlig å tro at aksjefond vil tilpasse seg ved å ha mest mulig aksjer og andre egenkapitalinstrumenter, for at inntektene skal være unntatt fra beskatning.

Verdipapirfondet må fortsatt underlegges en konkret vurdering av om det er aksjefond eller obligasjonsfond. Utkastet til utfyllende forskrift om verdipapirfonds investeringsområde antar vi ikke innebærer noen endring i forhold til slike vurderinger. Forskriftsforslaget medfører bare presiseringer av vilkår knyttet til omsettelige verdipapirer og pengemarkeds-instrumenter, som blant annet går på investeringsinstrumentets art, likviditet, at det er omsettelig i et sekundærmarked og at det kan verdifastsettes.

Tilsvarende antas de nye presiseringene i derivatforskriften ikke å medføre endrede skatterettslige vurderinger. Vi framhever imidlertid i forhold til forskriften § 1 annet ledd annet punktum, at det vil måtte bli en konkret skattemessig vurdering av integrert eller separat beskatning når derivatet har en kombinasjon av tillatte underliggende instrumenter.

Andelshavere i verdipapirfond er i utgangspunktet skattepliktig for inntekter fra fondet, og kan ha skatteplikt for formue av slik eierandel. Skatteplikten gjelder også realisasjonsgevinst av fondsandel. Enkelte selskapstyper er omfattet av fritaksmetoden og vil således kunne være unntatt fra skatteplikt på slike inntekter og ikke ha fradragsrett. Siden norske verdipapirfond anses som selvstendig skattesubjekt, vil andelshaverne ikke berøres av de foreslåtte utfyllingene av hvilke typer investeringer som er tillatt for slike fond. Typen fond vil fortsatt være enten aksjefond eller obligasjonsfond for eiernes vedkommende.

Skattedirektoratet har for øvrig ikke andre merknader til forslagene.
 

sdi.pdf
Til toppen