Statistisk sentralbyrå

Høringsuttalelse - gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv.


Det vises til Finansdepartementets brev av 26. juni 2008 vedrørende gjennomføring av direktiv 2007/16/EF til direktiv 85/611/EØF (UCITS) mv.

Statistisk sentralbyrå har ingen merknader til den foreliggende høringen.

Til toppen