Landsorganisasjonen i Norge

Høring - NOU 2008:12 revisjonsplikten for små foretak


Med forbehold om godkjennelse i LOs sekretariatsmøte 27. oktober d.å. oversendes LOs høringsuttalelse vedr. ovennevnte. Eventuelle endringer vil bli oversendt departementet.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt på høring NOU 2008:12 Revisjonsplikten for små foretak. LO støtter flertallets forslag om å videreføre revisjonsplikten for alle aksjeselskaper og alle regnskapspliktige NUF (norsk registrert utenlandsk foretak).

LO er av den oppfatning at de som utøver næringsvirksomhet gjennom aksjeselskap, hvor det er begrenset ansvar for eiere, må akseptere at selskapet pålegges å ha en uavhengig kontrollør for å sikre at brukerinteressene og samfunnshensynene ivaretas. I utredningen redegjøres det for at erfaringer tyder på at selskapene selv, og spesielt de små aksjeselskapene, også har nytte av revisjonen. I tillegg viser utredningen at det er uklart om unntak fra revisjonsplikt vil innebære noen reell kostnadsbesparelse for små selskaper. Flertallet i utvalget mener at betydningen av den eventuelle kostnadsbesparelsen som små selskaper kan oppnå hvis revisjonsplikten blir opphevet, ikke vil oppveie de ulempene det vil medføre for samfunnsinteressene, herunder kreditorer, ansatte, skattemyndigheter og kunder.

Revisjonsplikten er knyttet til samfunnets behov for innsyn og kontroll. Revisjon bidrar til at selskapene selv og regnskapsbrukerne kan ha tillit til at regnskapet er pålitelig, at skatte- og avgift- og andre regler er fulgt samt at selskapet har en ordnet forretningsførsel og betryggende formuesforvaltning.

For ansatte har det betydning at arbeidsgiver har et forsvarlig driftsgrunnlag slik at arbeidsplassen er trygg over tid. Tillit til selskapets finansielle informasjon og at virksomheten har ordnet forretningsførsel og betryggende formuesforvaltning er derfor viktig for ansatte. Tillitsvalgte, som representant for de ansatte, har dessuten nytte av kvalitetssikret regnskapsinformasjon i flere sammenhenger som ved lønnsforhandlinger og ved strukturelle endringer i selskapet.

LO støtter forslaget om å videreføre revisors attestasjonsoppgaver i henhold til aksjelovene. LO vil også peke på revisors plikt til å attestere evt. unnlate å attestere på lønns- og trekksoppgaven til skattemyndighetene, en attestasjon som forutsetter at det er gjennomført finansiell revisjon av selskapet. Denne særattestasjonen fra revisor er en særnorsk ordning som gir ansatte økt trygghet for riktig innrapportering av arbeidsinntekt og grunnlaget for skatt for den enkelte ansatte og at de ansattes skattetrekksmidler blir oppbevart og innbetalt i samsvar med loven. Denne særattestasjonen innebærer også kontroll av korrekt grunnlag for arbeidsgiveravgift. LO mener på denne bakgrunn at hensynet til de ansatte tilsier at revisjonsplikten bør omfatte flest mulig foretak, inklusive NUF (norskregistrerte utenlandske foretak).

Noe av bakgrunnen for LOs standpunkt om å videreføre revisjonsplikt for alle aksjeselskaper, er at det er vesentlig forskjell på et enkeltpersonforetak og et aksjeselskap. Mens eieren i et enkeltpersonforetak hefter personlig for selskapets totale forpliktelser-er--innskutt-aksj ;kapital aksjonærens eneste økonomiske forpliktelse i et aksjeselskap. Aksjekapitalens minimumsbeløp i dag er NOK 100.000 i Norge, mens tilsvarende selskaper med begrenset ansvar kan opprettes for eksempel i Storbritannia til 1 pund, og med et norsk NUF som driver virksomhet i Norge.

Et samlet utvalg mener at NUF og AS skal behandles likt når det gjelder revisjonsplikt, med begrunnelse i det begrensede deltakeransvaret i selskapsformene. Slik det vil fungere etter flertallets forslag vil bare NUF med mer enn 5 mill. i omsetning ha regnskaps- og revisjonplikt, mens alle AS har både regnskaps- og revisjonsplikt. En likebehandling av NUF og AS vil sannsynligvis redusere tilfellene av økonomisk kriminalitet som er knyttet til NUF og som utredningen viser til, samt de tilfellene av sosial dumping som LO har avdekket i slike selskaper. På denne bakgrunn vil LO påpeke at argumentasjonen om NUF når det gjelder revisjonsplikt innebærer at departementet må vurdere om ikke også alle NUF skal ha regnskapsplikt.

lo.pdf
Til toppen