Norges Kommunerevisorforbund

Høring - Revisjonsplikten for små foretak


Det vises til brev fra Finansdepartementet datert 2. juli 2008 m/vedlegg - Høring - NOU 2008: 12 Revisjonsplikten for små foretak.

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har følgende kommentarer til utvalgets utredning:

 NKRF er enig i flertallets begrunnelse om at regnskapsrevisjonen gjennom sin betydning for

  • bekjempelse av økonomisk kriminalitet,
  • skattemyndighetenes kontrollbehov, og
  • kreditorenes og ansattes behov for pålitelige beslutningsgrunnlag,

må anses som et kostnadseffektivt virkemiddel for ivareta viktige samfunnsinteresser. Det vises i denne forbindelse spesielt til utvalgets påpekning av at revisjon og myndighetskontroll må betraktes som komplementære kontrollaktiviteter, hvor revisor gjennomfører kontroll hos den store mengden aksjeselskaper m.v., og hvor myndighetenes kontrollressurser er styrt mot enkelte, særskilt utvalgte, virksomheter. Videre vises til at antall meldinger til Økokrim om mistenkelige transaksjoner har økt betydelig de siste årene, og vedrører i hovedsak små aksjeselskaper. Revisors tilstedeværelse og funksjon i et aksjeselskap bidrar til å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet.

I tillegg vil vi, i likhet med utvalgets leder, peke på den nære og omfattende sammenhengen mellom revisjonsbestemmelsene og aksjerettslige og regnskapsrettslige regler. Dette er også en viktig grunn for å videreføre revisjonsplikten for små aksjeselskaper.

NKRF er uenig med mindretallet når det hevder at brukerne av regnskapene for små aksjeselskaper har mindre nytte av at regnskapene er revidert, enn hva tilfellet er for større selskaper.

Til tross for at de oppgaver og plikter som revisor er pålagt etter bestemmelser i eller i medhold av ligningsloven, er basert på særnorske regler, tar mindretallets argumentasjon for å oppheve revisjonsplikten for små aksjeselskaper, blant annet utgangspunkt i danske og svenske forhold. Da bør, etter vår mening, de norske skattemyndighetenes oppfatning av at revisor bidrar til en mer korrekt skattlegging, tillegges atskillig større vekt. Slik ressurssituasjonen for skattemyndighetene synes å være, virker det heller ikke realistisk når mindretallet fremholder det som "et mål å få opp frekvensen av bokettersyn".

Under henvisning til ovenstående slutter NKRF seg til flertallets oppfatning om at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper.

nkrf.pdf
Til toppen